ŠPÚ organizuje jesennú akadémiu o demokracii

26.06.2017
     Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Európskym Wergeland Centrom – organizáciou Rady Európy – pripravuje druhý ročník akadémie vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu. Jesenná akadémia 2017: Demokratické školské prostredie pre všetkých sa uskutoční 18. – 21. októbra 2017 v Bratislave a je určená pre základné aj stredné školy na Slovensku.
     Na jesennej akadémii budú školským tímom predstavené príklady implementácie zážitkového učenia na hodinách či zapojenia rodičov a žiakov do vytvárania demokratickej a priateľskej školskej klímy. Medzinárodný tím facilitátorov vychádza z individuálnych potrieb škôl a poskytuje im metodickú podporu pri príprave akčných plánov priamo na seminári aj po jeho absolvovaní. Školy, ktoré sa programu zúčastnili v roku 2016, ocenili predovšetkým možnosť podeliť sa o skúsenosti s inými školami, porovnať svoje spôsoby riešenia problematických situácií na škole, načerpať novú inšpiráciu a rozšíriť svoje zručnosti v oblasti medzipredmetového vzdelávania a výchovy k ľudským právam a demokratickému občianstvu.
     Vzdelávanie je otvorené základným aj stredným školám, ktoré chcú rozvíjať demokratickú školskú klímu, aby tak podporili aktívny prístup žiakov k dianiu v spoločnosti, školám s rozličnými skúsenosťami v práci so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami či so skúsenosťami s prejavmi sociálnej nerovnosti medzi žiakmi alebo xenofóbnymi a netolerantnými postojmi v školskom prostredí.
     Základné a stredné školy sa môžu zúčastniť Jesennej akadémie 2017 ako školský tím, v ktorom budú zastúpení rôzni aktéri školy:
1. člen/ka tímu: vedenie školy (riaditeľ/ka, zástupca/zástupkyňa školy alebo predseda/predsedkyňa predmetovej komisie humanitných predmetov),
2. člen/ka tímu: učiteľ/ka (ľubovoľného vyučovacieho predmetu),
3. člen/ka tímu: a) člen/ka mimovládnej organizácie aktívnej v oblasti vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu,
     Ak škola nemá a neplánuje rozvinúť spoluprácu s MVO, môže byť týmto členom/kou tímu:
                          b) zástupca/kyňa rodičov žiakov školy,
                          c) zástupca/kyňa miestnej samosprávy,
                          d) učiteľ/ka ľubovoľného vyučovacieho predmetu.
     Prihlášky vyplnené v anglickom alebo slovenskom jazyku môžu školské tímy zasielať v elektronickej podobe do 14. júla 2017 koordinátorkám vzdelávania podľa pokynov v prihláške. Počet zúčastnených škôl je obmedzený (max. 15 škôl), výber školského tímu na Jesennú akadémiu 2017 bude úspešným uchádzačom potvrdený emailom do 18. júla 2017.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku