ŠPÚ a Fakulta psychológie PEVŠ budú spolupracovať na projekte o mentálnom zdraví žiakov

09.11.2016
     Štátny pedagogický ústav a Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy budú spolupracovať na odbornom projekte, ktorého cieľom je dosiahnutie vyššej kvality mentálneho zdravia mladých ľudí. Projekt vychádza z dokumentu Európsky pakt pre mentálne zdravie a wellbeing z roku 2008, ktorý vznikol ako výsledok diskusie o podpore mentálneho zdravia občanov v EÚ. V Európskom pakte sa podčiarkuje, že európske inštitúcie, členské štáty a rôzne zúčastnené strany sa zaväzujú k aktivitám v oblastiach, ako je duševné zdravie mládeže a vzdelávanie, prevencia depresií a samovrážd, duševné zdravie starších ľudí, boj proti stigmatizácii a sociálnemu vylúčeniu, ako aj duševné zdravie na pracoviskách. 
     V spomínanom dokumente sa kladie eminentný dôraz práve na podporu a posilňovanie mentálneho zdravia detí a mládeže prostredníctvom prevencie a preventívnych programov.
     „Prevencia smeruje do individuálnej, rodinnej, komunitnej a spoločenskej oblasti, pričom sa zdôrazňuje potreba posilňovať predovšetkým protektívne faktory ako je napríklad  reziliencia a redukovať faktory ako napríklad nezamestnanosť a autokratický štýl výchovy, ktoré sú považované za obzvlášť rizikové. Výskum a podpora mentálneho zdravia detí a adolescentov je dôležitou investíciou do budúcnosti. Práve školy a pracoviská sú pre tieto aktivity kruciálne, pretože v školách a na pracoviskách ľudia trávia väčšinu svojho času,“ povedal riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk.
     Originálnosť projektu Mentálne zdravie žiakov ako významný indikátor kvality školy vychádza z toho, že podobná empirická analýza úrovne mentálneho zdravia žiakov, nebola doposiaľ v slovenských školách vypracovaná. 
     „Predkladaný projekt sa sústreďuje na zistenie celkovej úrovne mentálneho zdravia žiakov na reprezentatívnych výberoch probandov zo základných a stredných  škôl na Slovensku, berúc do úvahy okresy, kraje a regióny Slovenska, druhy a typy škôl, a žiakov z mainstreamu a rizikových žiakov. Druhú rovinu originality predstavuje štandardizácia nástroja na meranie sociálno-emocionálneho zdravia SEHS, ktorá bude zameraná na dve cieľové skupiny, 8-12 ročných žiakov a 13-19 ročných žiakov,“ uviedla autorka projektu, prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD., vedúca Ústavu školskej, pracovnej a organizačnej psychológie z Fakulty psychológie PEVŠ.
     Jedným z výstupov projektu bude moderný adaptovaný test pripravený na široké použitie v pedagogicko-psychologickej praxi a výskume. Môžu ho využívať vo svojej psychologickej a edukačnej práci, zameranej na zmapovanie aktuálneho stavu mentálneho zdravia žiakov v konkrétnej škole, odborníci z radov psychológov tak v školách a v školských zariadeniach, ako aj mimo nich.
     „Za originálne možno označiť aj spracovanie odporúčaní v oblasti prevencie, diagnostiky a intervencie, osvety a výskumu a na vytváranie takých podmienok procesu výchovy a vzdelávania v školách, ktoré budú dobrým predpokladom pre budovanie pozitívnej a zdravej školy,“ doplnil riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.
     Vedeckú úroveň projektu zabezpečí riešiteľský kolektív v zastúpení profesora, docentov, odborných asistentov, ako aj samostatných výskumných pracovníkov, ktorých doterajšie výsledky vedeckej práce a práce na projektoch dostatočne garantujú vedeckú úroveň predkladaného projektu.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku