ŠPÚ a Európsky úrad pre vzdelávanie budú pracovať na spoločnom projekte

23.02.2017
     Štátny pedagogický ústav a Európsky úrad pre vzdelávanie so sídlom vo Viedni (European Office Vienna Board of Education) podpísali včera dohodu o spolupráci na projekte Competence-Oriented Education for Elementary Schooling (CODES)  in the cross border region - Kompetencie usmerňujúce vzdelávací program pre základnú školskú dochádzku v cezhraničnom regióne v rámci medzinárodného programu INTERREG V-A Slovenská republika - Rakúsko.
      Slovensko - rakúska spolupráca v rámci programov INTERREG sa týka Bratislavského a Trnavského kraja a na rakúskej strane severného a stredného Burgenlandu, Viedne a Dolného Rakúska. 
     Realizácia program projektu CODES, zameraného na oblasť vzdelávania, bude spočívať v navrhovaní a tvorbe koncepcií obsahu výchovy, vzdelávania a ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov, ako aj v stanovení a napĺňaní cieľov, súvisiacich so školským systémom a jeho jednotlivými funkciami.
     “V rámci realizácie projektu sa zameriame na koncipovanie, tvorbu a inováciu základných pedagogických dokumentov pre profil absolventov, na tvorbu učebných plánov, osnov, štandardov a diagnostických materiálov pre predškolskú výchovu a základné a stredné školy, na aplikovaný výskum a vyhodnocovanie pedagogických experimentov, ale aj na prieskumnú činnosť, zameranú na zisťovanie stavu a úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu”, uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.
     Významnou súčasťou projektu je sprostredkovávanie domácich a zahraničných informácií z oblasti výchovy a vzdelávania a školských systémov, vrátane tvorby databáz informácií pre potreby ŠPÚ, škôl a školských zariadení, delegovanie učiteľov do zahraničia na vzdelávacie podujatia a vydávanie periodických a neperiodických publikácií, odborných a metodických materiálov, audio a video informácií.
     “Slovensko-rakúska spolupráca na vysoko odbornej úrovni sa bude týkať gestorovania tvorby učebníc, učebných textov a učebných pomôcok pre všetky typy, druhy a stupne škôl a školských zariadení, koordinácie a usmerňovania činnosti ústredných predmetových komisií a metodických orgánov v školách a v školských zariadeniach”, doplnil Ľ.Hajduk.
     Projekt CODES ráta so spoluprácou s vysokými školami, rezortnými a mimorezortnými inštitúciami a zariadeniami na Slovensku aj v zahraničí.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku