Spresňujúca informácia: vyradenie niektorých zdravotníckych odborov zo sústavy odborov vzdelávania navrhlo Ministerstvo zdravotníctva, nie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

04.04.2011

     Ministerstvo zdravotníctva SR požiadalo listom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby k 1.9.2011 vyradilo zo sústavy odborov vzdelávania odbory: zubný technik, diplomovaná dentálna hygienička, diplomovaný zubný technik, diplomovaný zdravotnícky záchranár a diplomovaný medicínsko-technický laborant. Keďže ide o študijné odbory, ktoré patria pod rezort zdravotníctva, ministerstvo školstva musí takejto žiadosti vyhovieť.
    
Sústavu odborov vzdelávania stredných škôl ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis. Aktuálne je ním vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách.
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (v nadväznosti na rozpracovanie úloh vyplývajúcich pre rezort a z Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2010-2014) pripravuje zjednodušenie sústavy odborov vzdelávania stredných odborných škôl s účinnosťou od 1. septembra 2012. Podkladom k tomuto kroku bude Analýza sústavy odborov vzdelávania stredných odborných škôl, ktorá sa v súčasnosti pripravuje v spolupráci so všetkými subjektmi koordinácie odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce, t.j. so zástupcami Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, Slovenskej živnostenskej komory, Slovenskej lesníckej komory, Slovenskej banskej komory, Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, Republikovej únie zamestnávateľov, samosprávnych krajov a Odborového zväzu pracovníkov školstva na Slovensku.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku