Správa o príprave kandidatúry na Zimné olympijské hry

13.02.2014
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predložilo na medzirezortné pripomienkové konanie Správu o stave prípravy kandidatúry mesta Krakov na organizovanie Zimných olympijských hier Krakov 2022 za spoluúčasti Slovenskej republiky. Materiál bol vypracovaný v spolupráci so splnomocnencom vlády SR pre mládež a šport, Slovenským olympijským výborom a Slovenským prípravným výborom Zimných olympijských hier Krakov 2022.
     Na území Slovenskej republiky by sa mali v rámci ZOH Krakov 2022 konať len alpské lyžiarske disciplíny, a to v existujúcom lyžiarskom stredisku Jasná – Nízke Tatry (okres Liptovský Mikuláš). Všetky ostatné disciplíny budú organizované na území Poľskej republiky, najmä v Krakove a Zakopanom (presná lokalizácia jednotlivých športovísk na poľskej strane je v riešení).       
     Vzhľadom na to, že do 14. marca 2014 kandidátske mestá predkladajú medzinárodnému olympijskému výboru prihlášku spolu so zárukami vlády a príslušných ministerstiev, sú tieto garancie súčasťou dokumentu. Týkajú sa agendy vlády SR, Ministerstva školstva, vedy,  výskumu a športu SR, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
     Priebeh prác na slovenskej strane bude nadväzovať na schválené procesy u poľského partnera. O priebehu prác budú priebežne predložené správy na rokovanie vlády SR. Materiál tiež obsahuje realizované aktivity Slovenského prípravného výboru ZOH Krakov 2022 od 11. 10. 2013 do 31. 01. 2014, ako aj harmonogram kandidatúry a kvantifikáciu investičných a prevádzkových výdavkov na obdobie rokov 2018 až 2020.
 
            Investície poslúžia aj po olympiáde 
     Celková výška predpokladaných výdavkov na prípravu a organizovanie alpských lyžiarskych disciplín v stredisku Jasná – Nízke Tatry v rámci ZOH Krakov 2022 je na úrovni 177 mil. eur, z čoho 169 mil. eur tvoria investičné výdavky a takmer 8 mil. eur predstavujú prevádzkové náklady spojené s organizáciou samotných zjazdových súťaží, ktoré by mali byť kryté komerčnými príjmami.
     Najväčšiu časť investičných výdavkov, a to na úrovni 60 %, budú tvoriť výdavky na dopravnú infraštruktúru. V investíciách sú premietnuté očakávané náklady na rekonštrukcie a modernizáciu existujúcej cestnej infraštruktúry, realizáciu nových úsekov ciest na zlepšenie priepustnosti a bezpečnosti dopravy, ako aj statická dopravná infraštruktúra. Dôležitou časťou investičného rozpočtu je technická infraštruktúra, ktorá predstavuje takmer 4 % z celkových výdavkov. Jej realizácia je nevyhnutná na technické zabezpečenie organizácie súťaží v zjazdovom lyžovaní v rámci ZOH. V športovej infraštruktúre, ktorú tvorí približne 5 %, je zahrnutá realizácia dočasných objektov pre horské tlačové a administratívne centrum, dočasná športová infraštruktúra a dojazdový areál. Prevádzková a organizačná infraštruktúra počíta hlavne s výdavkami na dobudovanie areálu malej olympijskej dediny v priestoroch Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika – ubytovacie a stravovacie objekty a technická infraštruktúra. V rámci organizačného zabezpečenia pôjde najmä o investície do bezpečnostných opatrení (ochrana objektov a kamerový systém) a zdravotníckeho zabezpečenia. Liptovskú nemocnicu s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši bude potrebné dobudovať a modernizovať na požadované štandardy. Investičné výdavky sa budú čerpať postupne, najväčší objem bude čerpaný v rokoch 2018 - 2020.
 
            Denne predpokladáme 15 000 návštevníkov 
     Najväčšou položkou v prevádzkovom rozpočte, ktorý vychádza z rozpočtu na ZOH Vancouver 2010, by mali tvoriť výdavky na ubytovanie a stravovanie účastníkov, ktoré bude zabezpečené v objektoch Akadémie ozbrojených síl. V prípade úspešnej kandidatúry by areál mal poskytovať služby približne 800 športovcom a členom realizačných tímov a 600 členom technického personálu. Uvažuje sa s počtom 15 000 návštevníkov denne. Výdavky na bezpečnosť a zdravotnú službu sú druhou najväčšou položkou. Obsahujú najmä výdavky na personálne zabezpečenie bezpečnostnej a zdravotnej služby. Dôležitou časťou rozpočtu budú výdavky na úpravu zjazdových tratí a ich príslušenstva, ktoré sa bude zabezpečovať permanentne 24 hodín. Sú tu aj výdavky na testovacie podujatia pred ZOH. Veľký dôraz je kladený na bezpečnosť. Výdavky na média obsahujú položky, ktoré sa týkajú prevádzky mediálnych pracovísk, zabezpečovania televíznych a rozhlasových prenosov, telekomunikačných spojení. Administratívny servis je nutnou podmienkou špičkového podujatia. Súčasťou sú aj poistné náklady na podujatie. Predpokladané výdavky na dopravu majú zabezpečiť fungujúcu dopravnú logistiku účastníkov. V rozpočte sa uvažuje s rezervou na nepredvídané výdavky vo výške 5 % prevádzkových výdavkov. Ide o orientačné limity položiek a pri upresňovaní výdavkov môže dôjsť k presunom v rámci rozpočtu. Najväčšia časť prevádzkových výdavkov sa bude čerpať v roku 2022.  
 
            Spolupráca v regiónoch   
     Dôležitou súčasťou pri organizácii tak veľkého podujatia je spolupráca dotknutých samospráv a subjektov s prihliadnutím na verejnú mienku. „Je pozitívne, že myšlienku kandidatúry Krakova so spoluúčasťou Slovenska podporujú aj občania Liptova, ktorí sa v prieskume verejnej mienky vyjadrili za jej organizáciu. Prieskum verejnej mienky sa uskutočnil aj v Poľsku , ktoré je vedúcim partnerom spoločnej kandidatúry, a takisto ako Slováci aj Poliaci vyjadrili svoj súhlas s olympiádou,“ uviedol predseda Slovenského prípravného výboru ZOH Krakov 2022 Juraj Blanár. Z prieskumu verejnej mienky, ktorá sa konala v decembri minulého roka vyplýva, že 79 % opýtaných súhlasí s tým, aby sa v stredisku Jasná – Nízke Tatry konali súťaže v zjazdovom lyžovaní v rámci ZOH 2022, pričom s týmito súťažami „rozhodne súhlasí“ 57 % opýtaných,  62 % si myslí, že prípadné uskutočnenie súťaží v zjazdovom lyžovaní v rámci ZOH 2022 v stredisku Jasná – Nízke Tatry by prinieslo pre región viac výhod ako nevýhod, 70 % opýtaných by sa na súťažiach v zjazdovom lyžovaní v rámci ZOH 2022 v stredisku Jasná – Nízke Tatry chcelo zúčastniť ako diváci, 31 % ako dobrovoľníci, 21 % opýtaných by súťaže v rámci ZOH 2022 v stredisku Jasná – Nízke Tatry chcela využiť na vlastné podnikanie. Uskutočnenie prieskumu verejnej mienky v dotknutej lokalite bolo podmienkou Medzinárodného olympijského výboru (MOV), ktorému musí Krakov do 14. marca 2014 predložiť prihlášku s garanciami. „V súčasnosti prebiehajú práce na príprave podkladov pre MOV. V júli 2014 sa dozvieme o troch favoritoch, ak postúpime, začne sa náročný hodnotiaci proces, ktorého výsledkom bude 31. júla 2015 voľba hosťujúceho mesta pre ZOH 2022. V prípade úspechu našej kandidatúry by išlo o historický precedens. V novodobých olympijských hrách doposiaľ nebola úspešná žiadna spoločná kandidatúra dvoch krajín. Aktivita nášho prípravného výboru bude preto vedená tak, aby sme boli spolu s poľskými partnermi úspešní,“ dodal J. Blanár.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku