Spoplatnenie externého štúdia vyplýva z nálezu Ústavného súdu SR

13.01.2011

     Vláda SR na včerajšom rokovaní schválila návrh novely zákona o vysokých školách, ktorej cieľom je zosúladiť už existujúci právny stav v otázke spoplatnenia externého štúdia na verejných a štátnych vysokých školách s legislatívou.
     V dôsledku nálezu Ústavného súdu SR bolo totiž zo zákona o vysokých školách vypustené ustanovenie § 89 ods. 5 o bezplatných študijných programoch externého štúdia. V ňom sa uvádzalo, že študenti externého štúdia prijatí nad rámec bezplatného štúdia platia školné.
     Z nálezu Ústavného súdu SR vyplynulo, že študentov externého štúdia nemožno podrobovať ďalšej vnútornej diferenciácii, teda táto skupina má ako celok právo buď na bezplatné alebo odplatné vzdelanie. Ak by popri spoplatnenom externom štúdiu existovalo aj nespoplatnené, skupina študentov externého štúdia by práve v rozpore s touto skutočnosťou bola podrobená neprípustnej vnútornej diferenciácii.
     Zároveň povinnosť platiť školné za externé štúdium vyplýva aj z iných ustanovení zákona a tak ju Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR navrhovanou novelou nezavádza.
     Zámerom vládou schválenej novely zákona o vysokých školách je legislatívno-technická úprava zákona vyvolaná nálezom Ústavného súdu SR, ako aj zvýšenie právnej istoty študentov, ktorí začali externé štúdium bezplatne, že ho aj bezplatne dokončia.

Bratislava 13. január 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku