Slovenský zväz biatlonu dostal po 15. decembri 2011 na reprezentáciu, vrátane A. Kuzminovej, viac ako 39 000 eur

23.01.2012

     Základným a dlhodobým cieľom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je zvyšovanie transparentnosti pri poskytovaní dotácií do športu. Súčasné vedenie ministerstva poskytlo organizácii Transparency International Slovensko údaje o poskytnutých dotáciách v oblasti športu za roky 2005 až 2010 na analýzu, ktorej výsledky sú prehľadne publikované na jej webe - http://granty.transparency.sk.
      Zároveň pre udeľovanie dotácií v roku 2011 platí, že zoznam úspešných i neúspešných žiadateľov, ich žiadostí, výšky schválených dotácií aj s dôvodom ne/poskytnutia dotácie spolu so zásadami, podmienkami a kritériami pre poskytovanie dotácií je verejne dostupný na webovom sídle ministerstva (sekcia Šport, podsekcia Financovanie).
      Je dôležité zároveň uviesť, že v histórii procesu udeľovania dotácii v oblasti športu aplikovalo súčasné vedenie MŠVVaŠ SR v roku 2011 prvýkrát plošne na každého jedného žiadateľa bez výnimky jednotné, písomné, zverejnené kritéria, čo je zásadným kultúrnym posunom smerom k transparentnejšiemu dotačnému procesu. Žiadnemu subjektu nebola dotácia počas roka 2011 na základe individuálnej žiadosti zvýšená a rovnako nebola povolená zmena účelu použitia. Všetky dotačné zmluvy a ich dodatky je možné vyhľadať v Centrálnom registri zmlúv.
      Základný cieľom na koniec roka 2011 a zároveň začiatok roka 2012 je najmä zaistiť plynulé financovanie činnosti zväzov v oblasti talentovanej mládeže a najmä seniorskej reprezentácie na prelome rokov aj vzhľadom na OH a POH 2012, pri zimných športoch pre prebiehajúcu sezónu, ktorá je rozdelená do dvoch fiškálnych rokov.
       
Po 15. decembri 2011 boli preto plošne na účty všetkých úspešných žiadateľom z roku 2011 na účel „štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví" poukázané rozhodnutím ministra školstva z konca roka 2011 ďalšie finančné prostriedky. Tie boli k dispozícií najmä pre situáciu v Slovenskej basketbalovej asociácií, ktorej pre zákonné prekážky nakoniec nemohla byť dotácia v roku 2011 pridelená vôbec. Toto plošné zvýšenie tvorilo 15,8 % z celkovej sumy, ktorú žiadatelia dostali na tento účel za celý rok 2011 (napr. Slovenský zväz biatlonu (SZB) dostal na tento účel do decembra 2011 sumu 210 000 eur, po 15. decembri 2011 dostal navyše 39 300 eur, celkovo za rok 2011 dostal 249 300 eur).  Zároveň mu boli pridelené dotácie na tzv. kapitálové investície v celkovej sume 144 200 eur.

SZB

Repasácia elektronických terčov - organizácia ME - 30 ks

60 000

57 000

57 000

SZB

malokalibrová zbraň Anschutz - Hurajt Pavol - 1 ks

3 000

2 500

2 500

SZB

malokalibrová zbraň Anschutz - reprezentácia SR - 4 ks

12 000

10 000

10 000

SZB

mikrobus - Hurajt Pavol - 1 ks

33 000

31 000

31 300

SZB

snežné delá - organizácia ME -

4 ks

34 000

32 300

32 300

SZB

snežný skúter - organizácia ME - 1 ks

12 000

11 400

11 400

     Komplexné informácie k financovaniu športu v roku 2011 ministerstvom je možné nájsť tu: http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=7905

Pre financovanie športu v roku 2012 platí:
     Rozhodnutie ministra školstva Eugena Jurzycu o pridelení dotácií bolo prvýkrát v histórií urobené a zverejnené na webe ministerstva v roku, ktorý predchádza roku, kedy má byť dotácia udelená - už 30. decembra 2011.
     
Taktiež prvýkrát v histórií bolo zvolané stretnutie zástupcov športového hnutia a ministerstva k spoločnej tvorbe ideí inovovaného znenia Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR v roku 2012. Prvé stretnutie sa konalo už 5. januára 2012 na MŠVVaŠ SR a ďalšie nasledovalo už 9. januára 2012 na Výkonnom výbore SOV.
     Cieľom bolo vytvoriť po vzájomnej diskusií a ideálnom konsenze návrh zmluvy tak, aby prvé prostriedky v roku 2012 mohli byť poukázané na účty prijímateľov čím skôr.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku