Slovenský historický ústav v Ríme ponúka vedcom finančnú podporu na výskum

04.12.2014
     Slovenský historický ústav v Ríme (SHÚR) vyhlasuje súbeh na udelenie finančných podpôr na vedeckú spoluprácu so SHÚR a výskumné pobyty v dĺžke od 2 týždňov do 2 mesiacov v talianskych a vatikánskych archívoch a vedeckých knižniciach v roku 2015.
     Žiadosť, adresovanú riaditeľke SHÚR prof. Dr. phil. Emílii Hrabovec, treba zaslať najneskôr do 20. januára 2015 (podľa poštovej pečiatky) poštou aj elektronicky (ako jeden súbor vo formáte pdf) na adresy: Slovenský historický ústav v Ríme, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava a marek.pucik@cvtisr.sk.
 
K žiadosti treba priložiť:
- návrh výskumného projektu v rozsahu 2 – 3 strán,
- životopis,
- zoznam publikácií,
- kópiu dokladu o najvyššom získanom vzdelaní (minimálne ukončený 2. stupeň vysokoškolského štúdia) alebo o najvyššom dosiahnutom kvalifikačnom stupni
- odporúčanie habilitovaného odborníka, resp. odborníka s kvalifikačným stupňom SAV IIa (v prípade uchádzačov bez habilitácie alebo bez kvalifikačného stupňa SAV IIa),
- osvedčenie o štátnom občianstve SR alebo kópiu občianskeho preukazu.
 
Návrh výskumného projektu musí obsahovať:
- tému zvolenú v rámci výskumných ťažísk SHÚR, zverejnených na webovej stránke ústavu,
- vedecký cieľ a charakteristiku projektu, popis použitých metodologických postupov,
- uvedenie archívnych, resp. knižničných fondov, ktoré odôvodňujú výskumný pobyt v Taliansku, resp. vo Vatikáne.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku