Slovensko prerokovalo svoju správu vo výbore na odstránenie rasovej diskriminácie

01.12.2017
     V dňoch 28. a 29. novembra 2017 v Ženeve prerokovala Slovenská republika s Výborom OSN na odstránenie rasovej diskriminácie svoju jedenástu a dvanástu periodickú správu o implementácii Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie.
     Delegáciu SR zloženú zo zástupcov vecne zainteresovaných rezortov viedol stály predstaviteľ SR pri OSN v Ženeve veľvyslanec Juraj Podhorský. Dialógu s výborom sa zúčastnil aj štátny tajomník ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Peter Krajňák, ktorý okrem reakcii na otázky členov výboru, týkajúce sa rezortu školstva, zároveň plnil aj funkciu alternatívneho vedúceho delegácie Slovenskej republiky na rokovaní. Ďalším účastníkom na predmetnom rokovaní za MŠVVŠ SR bol poradca štátneho tajomníka Ján Hero.
     Výbor, ktorý je zložený z 18 expertov, predkladá zmluvným štátom všeobecné pripomienky a odporúčania. SR je zmluvnou stranou dohovoru od roku 1993.
      Členovia výboru ocenili aktívny dialóg so slovenskou stranou. Delegácia SR oboznámila členov výboru o prijatí a zameraní legislatívy, koncepčných materiálov, programov a iniciatív v sociálnej a zdravotníckej oblasti, v školstve, pri predchádzaní rasizmu a extrémizmu a v oblasti justície.
     Prioritným záujmom členov výboru bolo postavenie a ochrana zraniteľných skupín v SR so zreteľom na rómsku komunitu. Experti adresovali slovenskej delegácii viacero otázok adresovaných na vzdelávania detí a žiakov z rómskych komunít, národnostných menšín, vzdelávanie detí azylantov. Výbor sa zaujímal aj o opatrenia rezortu k prevencii nenávistných prejavov, vzdelávaniu k tolerancii a boja proti extrémizmu.  
     Slovenská republika očakáva zverejnenie odporúčaní výboru v decembri tohto roku. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR je pripravené, aby  zodpovedne zhodnotilo odporúčania výboru smerujúce do oblasti, ktoré mu kompetenčne spadajú a naďalej bude spolupracovať s MZV SR pre podporu aktívneho dialógu SR s výbormi OSN.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku