Slovensko-česká konferencia o vzdelávaní dospelých s nízkou kvalifikáciou

11.10.2019

     Slovensko eviduje cca 170-tisíc nezamestnaných, z čoho takmer 60-tisíc má najnižšiu úroveň vzdelania. Podobný počet nízko kvalifikovaných osôb je mimo evidencie úradov práce. Dá sa nájsť spôsob ako im poskytnúť primerané vzdelanie a zvýšiť ich šance, aby našli nielen uplatnenie na trhu práce, ale aby mohli aj lepšie fungovať v osobnom živote a v spoločnosti? To bolo témou spoločnej slovensko-českej konferencia EPALE s názvom Vzdelávanie dospelých na okraji, ktorá sa uskutočnila v stredu 9. októbra v Prahe s podtitulom: „Ako na vzdelávanie tých, ktorí sa nevzdelávajú?“
     „Sú to ľudia, ktorí sú ekonomicky neaktívni a dlhodobo nezamestnaní alebo sú súčasťou inej zraniteľnej skupiny,“ povedala Monika Korkošová, riaditeľka odboru celoživotného vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.“ Až 61 miliónov Európanov trpí v dôsledku nízkeho stupňa kvalifikácie či absencie zručností uplatniteľných na trhu práce – vrátane čitateľskej, matematickej a digitálnej gramotnosti. V susednej Českej republike sa týka problém asi milióna obyvateľov. Podľa tohtoročného Monitoru vzdelávania a odbornej prípravy (ET Monitor 2019) až 8,6 percenta ľudí vo veku 18 – 24 rokov na Slovensku predčasne ukončení svoje vzdelávanie alebo odbornú prípravu. Znamená to výrazné zhoršenie oproti roku 2009, keď to bolo iba 4,9 %, hoci na druhej strane je Slovensko ešte vždy lepšie oproti priemeru EÚ (10,6 %).“
     EPALE, čiže Elektronická platforma pre vzdelávanie dospelých v Európe, je on-line nástroj určený na výmenu, prezentovanie a podporu metód a postupov uplatňovaných v sektore vzdelávania dospelých.
     „Slovensko-česká konferencia Vzdelávanie dospelých na okraji je výsledkom spolupráce Národných podporných služieb EPALE v SR a ČR, ktoré sa venujú rozvoju oblasti vzdelávania dospelých. Konferencia bude slúžiť na výmenu skúseností expertov a organizácií z oboch krajín, ktoré sa zaoberajú podporou osôb s nízkou kvalifikáciou. Ide o ľudí, ktorí zvyčajne čelia – aj v dôsledku nízkeho vzdelania – nejakej forme sociálneho vylúčenia. Tieto osoby je ťažké motivovať k ďalšiemu vzdelávaniu, hoci práve vzdelávanie, príp. zvyšovanie kvalifikácie by mohlo pomôcť k riešeniu ich situácie,“ dodala Ľubica Gállová, vedúca odboru európskych politik zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.
     Konferencia formulovala závery pre prácu s touto širokou cieľovou skupinou v niekoľkých oblastiach ako hľadania spôsobov a foriem motivácie pre vzdelávania, definovania cieľových skupín a typov poskytovateľov vzdelávania, nachádzania foriem, metód a nástrojov vzdelávania. „Tému vzdelávania dospelých na okraji sme pre účely konferencie uchopili široko – ide nám predovšetkým o osoby, ktoré sa nevzdelávajú v dospelosti, hoci by to pre ne bolo výhodné a užitočné, ale ide nám aj o osoby, ktoré sú nízko kvalifikované a vďaka nedostatočnému vzdelaniu (kvalifikácia v zmysle profesijnom, ale aj všeobecne občianskom) sa v živote stretávajú s problémami,“ povedali o konferencii organizátori.
     Na toto podujatie nadviaže tematicky podobná Výročná konferencia Európskej siete pre základné zručnosti, ktorá v júni 2020 privíta v Bratislave cca 150 odborníkov z celej Európy. Aj predmetom tejto konferencie bude téma zvyšovania kvalifikácií a rozvoja základných zručností u nízko kvalifikovaných osôb.­­

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku