Slovenská republika sa stala perspektívnym členským štátom EMBL

07.03.2014
     The European Molecular Biology Laboratory (EMBL) víta Slovenskú republiku ako prvú členskú krajinu využívajúcu vstup prostredníctvom novej schémy perspektívneho členstva. Vo Vyhlásení o zámere podpísanom vo februári 2014 Slovenská republika a EMBL súhlasili s tým, že spoločne preskúmajú možnosti dlhodobej spolupráce s možným plnoprávnym členstvom do troch rokov.
     “Radi vítame Slovenskú republiku ako perspektívny členský štát,”povedal Iain Mattaj, generálny riaditeľ EMBL. “Táto nová schéma uľahčuje prechod k plnému členstvu v EMBL, je to súčasť nášho neustáleho úsilia o integráciu výskumu molekulárnej biológie v celej Európe.”
     Ako perspektívny členský štát, Slovenská republika bude mať štatút pozorovateľa i v riadiacom orgáne tejto medzinárodnej organizácie – v Rade EMBL. Slovenskí vedci budú mať prístup k EMBL zariadeniam a službám, a takisto aj výskumní pracovníci na začiatku svojej kariéry budú mať nárok na získanie štipendií v povestne známom PhD. a postgraduálnom programe EMBL. Okrem toho bude EMBL a slovenská vedecká komunita spoločne pracovať na zviditeľnovaní EMBL v krajine a podporovať spoluprácu medzi výskumnými pracovníkmi na Slovensku a EMBL.
     “Je pre mňa cťou, že sa SR stala prvým perspektívnym členom takej prestížnej medzinárodnej organizácie, akou je EMBL. Pevne verím, že všetky ponúkané možnosti vyplývajúce z tohto členstva predstavujú z pohľadu štátnej vednej a technickej politiky Slovenskej republiky jednoznačnú pridanú hodnotu z pohľadu zvyšovania a skvalitňovania výskumno-vývojového potenciálu Slovenskej republiky v jednej z prioritných oblastí vedy a techniky s interdisciplinárnym dosahom,” povedal Dušan Čaplovič, slovenský minister školstva, vedy, výskumu a športu.
      “Slovenská vedecká komunita vykonávajúca výskum v oblasti biologických vied vníma toto ako príležitosť pre spustenie resp. uľahčenie našej spolupráce s výskumníkmi EMBL s možnosťou využívať i EMBL infraštruktúry, čím bude možné urýchliť pokrok v molekulárnej biológii v našej krajine. Máme celý rad vynikajúcich vedcov, ktorí pracujú s  molekulárno-biologických postupmi v ich výskume v onkológii, endokrinológii, virológie, mikrobiológie, fyziológie a ďalších oblastiach biomedicíny. Je tu tiež rastúca mladá generácia molekulárnych biológov, ktorí majú záujem učiť sa a získavať nové skúsenosti od odborníkov EMBL. To znamená, že budúce členstvo v EMBL nám otvorí nové možnosti pre rozvoj spolupráce našich myšlienok a zručností v európskom výskumnom priestore,” vyjadrila sa prof. Silvia Pastoreková, DrSc., delegát SR v EMBC, Virologický ústav SAV.

Európske laboratórium molekulárnej biológie (The European Molecular Biology Laboratory) je vedecký ústav zameraný na základný výskum v oblasti molekulárnej biológie, ktorý vznikol v roku 1974. Ide o neziskovú organizáciu financovanú z verejných prostriedkov od 20 členských štátov a jedného pridruženého člena. Pracoviská má v štyroch štátoch – Nemecku, Francúzsku, Veľkej Británii a v Taliansku.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku