Školy opäť využívali počítače na jesenné e-testovania

13.11.2019

     Celkom 552 základných a stredných škôl otestovalo začiatkom tohto školského roka svojich žiakov vo vstupných školských e-testovaniach prostredníctvom systému e-Test. Zároveň si začiatkom novembra takmer 8 000 piatakov na 313 základných školách vyskúšalo on-line prípravné testy na Testovanie 5 2019. Elektronické testovanie pre školy pravidelne zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).
     O elektronické testovania majú školy dlhodobo veľký záujem. Ponuku on-line testovania využilo v jesennom termíne 405 základných škôl a 147 stredných škôl. V období od 30. septembra do 25. októbra 2019 počas elektronických testovaní JESEŇ 2019 žiaci vyplnili v systéme e-Test celkovo vyše 40 000 e-testov.
     Spolu viac než 28 500 žiakov rôznych ročníkov sa na počítačoch on-line formou otestovalo z matematiky, slovenského jazyka, anglického jazyka, maďarského jazyka. V ponuke e-testov pre školy s vyučovacím jazykom maďarským boli aj testy zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry zamerané na počúvanie s porozumením.
     Najväčší záujem bol o elektronický test z matematiky pre žiakov 5. ročníka základných škôl, ktorý overoval vedomosti a zručnosti z matematiky získané počas primárneho vzdelávania. Absolvovalo ho vyše 11 000 žiakov. Veľký záujem mali školy aj o testy zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov 5. a 9. ročníka základných škôl, ktorých cieľom bolo overiť vstupné vedomosti žiakov, a preto v nich boli tematicky zastúpené všetky zložky slovenského jazyka (jazyk, literatúra, čítanie s porozumením). Vedomosti získané na základnej škole overil e-test z matematiky u vyše 1 800 žiakov 1. ročníka gymnázií. Vyše 2 600 žiakov stredných škôl sa otestovalo z anglického jazyka úrovne B1.
     Riaditelia škôl koncom novembra dostanú do svojich schránok elektronické reporty s finálnymi výsledkami ich žiakov v e-testoch, pričom žiaci sa dozvedeli svoje predbežné výsledky okamžite po ukončení testu. „V reportoch si učitelia nájdu podrobnejšie informácie o úspešnosti ich školy v každom testovanom predmete, o dosiahnutej úspešnosti žiakov každej triedy, ktorá sa do jesenného e-testovania zapojila,“ uviedla riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania Romana Kanovská.
      Školské e-testovania slúžia učiteľom a riaditeľom predovšetkým na autoevalváciu tried a škôl. Výsledky školy využívajú najmä na analýzu a zhodnotenie úrovne vstupných vedomostí žiakov v školskom roku a následne na individuálny prístup k žiakom na vyučovacích hodinách.
     V dňoch 5. – 7. novembra 2019 mohli základné školy, ktoré majú vhodné počítačové vybavenie a internetové pripojenie, zapojiť svojich piatakov do elektronickej prípravy na celoplošné Testovanie 5 2019. Túto možnosť využilo 313 základných škôl, 7 961 piatakov  absolvovalo e-testy z matematiky, slovenského jazyka a literatúry a maďarského jazyka a literatúry. Reporty s výsledkami žiakov v elektronickej príprave na Testovanie 5 2019 školy dostanú do 18. novembra 2019.
     NÚCEM poskytol tieto testy aj školám, ktoré nemajú vyhovujúce podmienky na elektronickú prípravu žiakov na Testovanie 5 2019. Školy si môžu tieto testy vytlačiť a využiť v papierovej forme pri príprave žiakov na celoplošné testovanie, ktoré sa uskutoční 20. novembra 2019. Viac informácií je dostupných na: http://www.etest.sk/e-testovanie-5-2019/ a http://www.etest.sk/e-testovanie-jesen-2019/.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku