Školy dostanú viac ako pol milióna eur za mimoriadne výsledky žiakov

30.10.2017
     Približne 529 000 eur rozdelí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR školám za úspechy ich žiakov na celoslovenskej či medzinárodnej súťaži alebo olympiáde. Využiť ich môžu na odmeňovanie učiteľov, ktorí pripravovali žiakov na súťaže a predmetové olympiády alebo sa zúčastňovali na realizácii medzinárodného projektu. Ďalej tiež na nákup didaktickej techniky a učebných pomôcok, na úhradu nákladov súvisiacich s pobytom žiakov školy na súťažiach alebo aj na aktivity súvisiace s účasťou školy v medzinárodných projektoch a programoch.
     „Teší ma množstvo žiakov, ktorí sa úspešne zapájajú do riešenia olympiád a ďalších súťaží, vrátane medzinárodných. Vysoký počet ocenených umiestnení potvrdzuje, že máme na Slovensku veľa šikovných a nadaných žiakov,“ uviedla ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová.
     Rezort školstva týmto spôsobom oceňuje prácu škôl a ich pedagógov s nadanými žiakmi už desať rokov, od školského roku 2006/2007. Dosiahnuté výsledky sú obodované, pričom jeden bod má hodnotu 200 eur. V minulom školskom roku bolo školám vyplatených 486 000 eur, a aktuálna suma teda predstavuje medziročný nárast na úrovni zhruba 43 000 eur.
     Za výsledky žiakov v uplynulom školskom roku získa finančné prostriedky celkovo 533 základných a stredných škôl. Z toho 43 škôl je v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov, 242 škôl spadá pod samosprávne kraje, zriaďovateľmi 184 škôl sú obce a v 64 prípadoch ide o súkromného či cirkevného zriaďovateľa.
     Vôbec najúspešnejšou školou je Športové gymnázium, Trieda SNP 54 v Banskej Bystrici patriace pod Banskobystrický samosprávny kraj. Za úspechy svojich žiakov dostala príspevok 12 400 eur.
       Zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov získala najviac bodov, a tým aj najvyššiu finančnú odmenu, Spojená škola na Novohradskej 3 v Bratislave - ide o 10 760 eur.
     Zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí získali najvyšší príspevok vo výške 2 600 eur hneď dve školy – ZŠ na Bernolákovej ul. 1061 vo Vranove nad Topľou a ZŠ s MŠ v obci Jarabina.   
     Spomedzi škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti neštátnych zriaďovateľov získalo najvyšší príspevok v sume 4 400 eur Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského v Košiciach.
     Kompletný prehľad škôl i zoznam oceňovaných súťaží, predmetových olympiád, medzinárodných projektov a programov je zverejnený na internetovej stránke http://www.minedu.sk/mimoriadne-vysledky-ziakov/.

Foto: zdroj TASR
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku