Školy ako partneri pre nové vzdelávacie projekty

02.04.2015
     Metodicko-pedagogické centrum, detašované pracovisko Komárno, zorganizovalo dve podujatia určené pre riaditeľov škôl v regióne.
     Dňa 26. marca 2015 sa uskutočnilo v súčinnosti s Metským úradom v Komárne stretnutie riaditeľov základných a materských škôl, ktorí dostali ponuku na spoluprácu ako partneri v rámci projektu Nový projekt, nové trendy na Slovensku vo vzdelávaní mladej generácie. Jeho cieľom je zvýšiť kvalitu vyučovania a vyučovacieho procesu. Svoje požiadavky vyslovili aj riaditelia škôl. Žiadali organizovať vzdelávacie aktivity aj mimo kontinuálnych učební, aby učitelia nemuseli cestovať. Predpokladom je, aby na to boli vytvorené podmienky, napríklad, aby učiteľský zbor v danej škole vytvoril skupinu, škola by disponovala  IT učebňou a potrebnou didaktickou technikou. Viacerí účastníci taktiež navrhli, aby školy dostali odbornú pomoc pri integrácii žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
      O deň neskôr MPC spolu s Úradom Nitrianskeho samosprávneho kraja zoranizovalo stretnutie s riaditeľmi gymnázií a stredných odborných škôl. Tí boli informovaní o vzdelávacích aktivitách, ktoré sa uskutočnili v rámci národného projektu Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov v roku 2014. Okrem toho dostali informácie o ponuke na ďalšie vzdelávania pre pedagógov, keďže Metodicko-pedagogické centrum vytvorilo aj novoakreditované vzdelávacie programy, na ktoré sa pedagógovia môžu prihlásiť už od septembra budúceho školského roka.
 
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku