Školenie učiteľov na tému Vzdelávanie o utečencoch

18.11.2019

     Za účasti štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Krajňáka sa uskutočnilo vzdelávanie učiteľov pracujúcich s deťmi so štatútom azylanta. Podujatie zorganizovala sekcia národnostného a inkluzívneho vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pod vedením generálnej riaditeľky pani Márie Prékop a v spolupráci s Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).
     Štátny tajomník Peter Krajňák otvoril vzdelávanie o utečencoch a privítal zástupcov odborov školstva z okresných úradov a riaditeľov škôl, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní žiakov so štatútom azylanta. Vo svojom príhovore informoval o vzdelávaní deti cudzincov v regionálnom školstve a o aktuálnych počtoch detí a žiakov cudzincov v jednotlivých druhoch škôl. Štátny tajomník uviedol, že „v školskom roku 2013/2014 bolo v regionálnom školstve 2432 žiakov a po piatich rokoch v školskom roku 2018/2019 je ich 5019. Z toho v základných školách je 2682 žiakov cudzincov zo 76 štátov. Vážim si prístup Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov a ďakujem za vypracovanie materiálov pre jednotlivé vekové kategórie, ktoré sú vhodnou učebnou pomôckou.“
     Za regionálne zastupiteľstvo UNHCR pre strednú Európu vystúpila pani Olivery Vukotic, ktorá vysvetlila, prečo je vzdelávanie o utečencoch dôležité aj pre slovenských učiteľov. Ako uviedla: „ Nie sme tu pre to, že v slovenských školách sa nachádza niekoľko stovák  utečencov, ale preto, aby sme sa naučili ako deťom hovoriť o tejto téme a ako pracovať so žiakmi, ktorí majú štatút azylanta. Vzdelávanie je jednou z priorít Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov, ktorý urobil veľa prieskumov o tom ako by mali učitelia učiť o tejto téme. Nedávno sme vytvorili strategický materiál, ktorý by mal zabezpečiť inklúziu deti utečencov. UNHCR z titulu svojej pozície hovorí výlučne o utečencoch, ale podľa nás by tento materiál mohol byť prijatý aj pre iné skupiny detí.“
     Na podujatí vystúpili experti z Migračného úradu Ministerstva vnútra SR, ako aj skúsení učitelia zo škôl, v ktorých sa vzdelávajú žiaci cudzincov. Hlavným lektorom podujatia bol riaditeľ občianskeho združenia Nové školstvo pán Peter Dráľ, ktorý predstavil výsledky vzdelávania detí cudzincov na Slovensku a príklady dobrej praxe. Taktiež zdôraznil, že materiály, ktoré vypracovalo UNHCR pre výučbu o utečencoch sa dajú použiť vo vyučovaní viacerých predmetov (napr. dejepis, zemepis, občianska náuka a ďalšie).
     Zorganizovanie školenia pre učiteľov bolo naplnením vzájomnej dohody medzi MŠVVaŠ SR, MV SR a UNHCR, v ktorej sa spoločne zaviazali zrealizovať vzdelávanie pedagógov tých škôl, ktoré navštevujú žiaci z rodín utečencov a žiadateľov o azyl.

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku