ŠIOV hľadá lektorov pre výchovné a kariérové poradenstvo

29.10.2014
     Štátny inštitút odborného vzdelávania vyhlasuje výzvu na pozíciu lektorov inovačného kontinuálneho vzdelávania, ktorí by pôsobili ako odborní zamestnanci pre lektorovanie programu ďalšieho vzdelávania výchovných a kariérových poradcov. Kontinuálne vzdelávanie bude prebiehať v siedmich mestách v rámci Slovenska a prihlásiť sa je potrebné do 31. decembra 2014.
     Lektori budú pôsobiť v rámci národného projektu „Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“. Projekt si kladie za cieľ zvyšovať záujem mladých o odborné školy, rozvíjať manuálne zručnosti a pravidelnú prácu s talentami.
     Všetky základné školy zapojené do projektu budú disponovať novým softvérovým nástrojom, ktorý bude pomáhať identifikovať profesionálnu orientáciu žiakov už od piateho ročníka ZŠ.
      Aktualizačné vzdelávanie reaguje na zmeny v koncepcii výchovy a vzdelávania a na aktuálne potreby a požiadavky výchovných a kariérových poradcov základných škôl, ktorí sa venujú profesijnej orientácii na odborné vzdelávanie a prípravu. Obsahom aktualizačného vzdelávania sú najmä aktuálne informácie, prehlbovanie, rozvíjanie a rozširovanie vedomostí a zručností výchovných a kariérových poradcov základných škôl.
     Program kontinuálneho vzdelávania pod názvom „Profesijná orientácia žiakov základných škôl na odborné vzdelávanie a prípravu“ umožní lektorom rozšíriť a inovovať už existujúce kompetencie súvisiace s ich pedagogickou prácou. Pre splnenie uvedeného zámeru budú mať k dispozícii nový nástroj (zabezpečený SW) na identifikáciu a vyhodnocovanie profesijnej orientácie žiakov na odborné vzdelávanie.
     Do výzvy sa môžu zapojiť uchádzači, ktorí spĺňajú podmienky pre praktickú pedagogickú činnosť v oblasti vzdelávania dospelých z pozície lektora:
-  vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore vzdelávacieho programu
-  najmenej dva roky praxe v oblasti, ktorej sa vzdelávací projekt týka
-  skúsenosti s profesijnou orientáciou, manažmentom a procesom kariéry
-  lektorské kompetencie - skúsenosti s lektorovaním dospelých, dva roky lektorská prax
-  lektori musia spĺňať podmienky Čl. 2 bodu 12 smernice č. 18/2009-R.
 
      Kontinuálne vzdelávanie bude prebiehať v siedmich mestách vyšších územných celkov mimo Bratislavy. Záujemcovia musia splniť všetky vyššie spomenuté podmienky a predložiť odborný životopis – Europass, rovnako ako aj motivačný list spolu s výberom predmetov a konkrétnych tém resp. modulov, ktoré má záujem lektorovať.
      Svoje prihlášky a životopisy môžete zasielať na emailové adresy gabriela.horecka@zsodborne.sk alebo alena.bobovnicka@zsodborne.sk do 31. 12. 2014. Viac informácií o aktuálnej ponuke nájdete aj na webovej stránke projektu http://www.zsodborne.sk/.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku