Silný líder dokáže vybudovať silný tím

16.12.2015
     Úspešný vzdelávací program „Líderstvo v škole,“ ktorý realizuje Metodicko-pedagogické centrum, rozvíja kompetencie lídrov. Program bol určený pre všetky úrovne riadenia školy. Na seminári v Žiline sa stretli účastníci tohto vzdelávacieho programu, aby si porovnali svoje skúseností, výsledky a prínosy pre školu a školský kolektív. Prezentovali ukážky aplikácie zvoleného typu líderstva na úrovni školy a jednotlivca.  
     Seminár sa uskutočnil 11. decembra 2015 s názvom „Možnosti využitia líderstva v škole.“ V prvej časti lektori prezentovali priebeh vzdelávacieho programu a druhá časť bola zameraná na príklady dobrej praxe. Na seminár prišlo 26 účastníkov vrátane hosťa, generálnej riaditeľky Metodicko-pedagogického centra, Danky Kapucianovej.
     Vzdelávací program Líderstvo v škole bol realizovaný v rámci národného projektu Profesijný a kariérny rast pedagogických zamestnancov (PKR). Cieľom bolo vedieť pripraviť, realizovať a vyhodnotiť intervencie v riadení, zmeny kultúry školy a vo vedení ľudí. Na stredných školách sa vytvorili školské tímy, zámerne rozdelené na tri skupiny, pretože každá skupina má rozdielne postavenie v škole. Vedúci pedagogickí zamestnanci, vedúci predmetových komisií a učitelia prezentovali svoje projekty a skúseností. Rozprávali o tom, ako sa vyhli stereotypu a riešili cvičenia a moduly s kolegami priamo v škole. Účastníci seminára si tiež mohli vyskúšať jednu z úloh.
     Školský tím z Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne pripravil Projekt zmeny našej školy. Hlavnú zmenu vidia v oblasti komunikácie a chcú dosiahnuť, aby sa škola stala otvorenou pre žiakov, učiteľov i rodičov. Navrhli „schránku dôvery,“ ktorá bude pre všetkých. Potom môžu otvorene hovoriť a riešiť problémy s ktorými sa v škole stretávajú.
     Zaujímavý projekt pripravil tím z Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine. Vytvorili odznaky príslušnosti k škole, ktoré žiaci a učitelia hrdo nosia. Učitelia využívajú projektové vyučovanie. „Byť kritickými partnermi a priateľmi, len tak sa môžeme posunúť ďalej,“ povedala Eva Kuková, ktorá tiež vyučuje vlastný predmet ako projekt. V ich škole je už zaužívanou praxou vzdelávanie na pracovisku. Viac sa zamerali aj na spoluprácu s nepedagogickými zamestnancami.
     Je potrebné prekonávať bariéry v komunikácii, zefektívniť spoluprácu či dosahovať lepšie pracovné výkony. Preto Gymnáziu Hlinská 29, v Žiline plánuje využiť skúsenosti svojich lektorov pre individuálny projekt zmeny každého účastníka vzdelávania.
U     čitelia si vzdelávací program „Líderstvo v škole“ veľmi chválili, získali množstvo skúseností, ktoré budú odovzdávať svojim kolegom a zlepšovať tak fungovanie a klímu v škole. Učiteľka predmetovej komisie z matematiky sa tiež vyjadrila:„Vďaka absolvovaniu vzdelávania s členmi predmetovej komisie sa učíme byť opäť tvorivý tím. Vedúci ostatných predmetových komisií ma naučili, že správna motivácia ľudí je najdôležitejšia vlastnosť lídra.“
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku