SAV vybuduje v Šarišských Michaľanoch špičkové centrum biomedicínskeho výskumu

24.01.2014
     Takmer 25 milióna eur získa Slovenská akadémia vied na vybudovanie Centra pre výskum a vývoj imunologicky aktívnych látok, ktoré prostredníctvom modernej infraštruktúry zabezpečí transfer poznatkov výskumu a vývoja bio-farmaceutík do praxe.
     Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci operačného programu Výskum a vývoj podpísali dnes minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič a predseda SAV Jaromír Pastorek.
     Centrum bude vybudované v obci Šarišské Michaľany, kde má Virologický ústav SAV svoje detašované pracovisko – oddelenie biotechnologických aplikácií. Výskumno-vývojové laboratória budú uskutočňovať aplikovaný výskum zameraný na bio-farmaceutiká produkované v eukaryotoch, vakcíny proti vírusovým infekčným chorobám, ako aj profylaktické a terapeutické anti-mikrobiálne látky.
     Celkové výdavky na projekt predstavujú sumu približne 25 mil. eur, z čoho SAV získa formou nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov EÚ viac ako 21 mil. eur a zo štátneho rozpočtu takmer 4 mil. eur. Výskumné centrum by malo byť dokončené do 19 mesiacov od podpisu zmluvy.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku