Rómovia sa chopili Druhej šance a dostali sa na učňovku

26.06.2013
     Druhá šanca je názov unikátnej aktivity Metodicko-pedagogického centra, vďaka ktorej si dokončili základnú školu záujemcovia z Bystrian v okrese Spišská Nová Ves. Celkovo si na miestnej základnej škole prevezme vysvedčenie 11 ľudí zo 16-ich pôvodne prihlásených, ktorí dokázali absolvovať tri ostávajúce ročníky v priebehu jedného roka.
     Riaditeľka školy a spoluautorka aktivity Júlia Čurillová ďalej uviedla, že všetci jedenásti budú pokračovať v štúdiu na strednej odbornej škole s výučným listom. Pritom vekovo išlo o zaujímavú skupinu, keďže sa v jednej triede stretli napríklad aj mama, otec a dcéra.
     Druhá šanca je súčasťou národného projektu včleňovania marginalizovaných rómskych komunít na 200 základných školách. „Druhá šanca sa koná iba na našej základnej škole. Určená bola pre ľudí, ktorí v minulosti mali ukončený aspoň šiesty ročník bežnej triedy základnej školy a patrili k tzv. marginalizovaným skupinám.
     Učebné osnovy integrujú a súčasne upravujú obsah učiva siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka základnej školy tak, aby ho frekventanti dokázali zvládnuť v priebehu jedného školského roka. Naša snaha sa osvedčila a do ďalšieho školského roka máme prijatých ďalších 25 záujemcov o dokončenie základného vzdelania,“ povedala riaditeľka školy so 682 žiakmi Čurillová.

Z osady do života – projekt MPC
     Národný projekt, ktorého sa zúčastňuje aj Základná škola v Bystranoch, zastrešuje Metodicko-pedagogické centrum, priamo riadená organizácia Ministerstva školstva a hradí ho Európska únia cez Operačný program Vzdelávanie. Jeho hlavnou úlohou je zavedenie Celodenného výchovného systému na základných školách zapojených do projektu. Projekt má tiež za cieľ vzdelávať učiteľov, pracovať na osvete rodičov, posilňovať záujem detí o školu a skvalitniť vybavenie škôl rôznymi didaktickými pomôckami.
     „Celodenný výchovný systém má prispievať k vytvoreniu otvorenej, multikultúrnej a pozitívnej atmosféry na školách,“ hovorí manažérka projektu Eva Kaduková.
     Projekt s celým názvom  „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“ zapája celkovo 200 základných škôl, 45 000 žiakov, z ktorých je takmer polovica zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia. Školy sa nachádzajú vo všetkých krajoch Slovenskej republiky, okrem Bratislavského kraja. Prevažne však na východe Slovenska a v Banskobystrickom kraji. Jeho súčasťou je aj vytvorenie a preplatenie pracovných pozícii pre 400 asistentov učiteľa.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku