Rokovala Rada vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu

28.10.2013
     Za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča sa dnes v Bratislave konalo 9. zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu.
     Zástupcovia jednotlivých samosprávnych krajov na ňom predložili informácie o naplnení svojich nových kompetencií pri určovaní počtu tried 1. ročníka stredných škôl pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku. Zástupcovia rezortných ministerstiev na stretnutí informovali členov rady o príprave odvetvových koncepcií odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolania a odborných činností. Okrem toho bol prerokovaný návrh metodiky vzniku centier odborného vzdelávania a prípravy.
     Na rokovaní zazneli taktiež informácie o účasti zástupcov stavovskej alebo profesijnej organizácie na teoretickej i praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, absolventskej či záverečnej skúške a predložené bolo aj zhodnotenie mediálnej prezentácie národných projektov v oblasti odborného vzdelávania.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku