Riešenia nezamestnanosti mladých ľudí budú predmetom národnej konferencie v Košiciach

25.06.2014
    Priniesť odbornej verejnosti prierezové riešenia nezamestnanosti mladých ľudí do 29 rokov a zároveň prispieť k plynulému prechodu absolventov škôl na trh práce bude cieľom záverečnej konferencie, ktorá sa koná v rámci projektu „Prierezové riešenia pre nezamestnanosť mladých ľudí“. Stretnutie sa uskutoční vo štvrtok 26. júna 2014 v hoteli Yasmin v Košiciach.
     Na konferencii budú predstavené odporúčania prijaté na regionálnych seminároch a workshopoch. Zhodli sa na nich zástupcovia štátnej správy, zamestnávatelia i mladí ľudia, ktorí sa vyjadrovali k politikám pre prierezové riešenia nezamestnanosti, k aktuálnym požiadavkám trhu práce i následnému uplatneniu mladých ľudí na pracovnom trhu.
     Jedným z výstupov projektu budú výsledky prieskumu, do ktorého sa zapojilo takmer 1 400 mladých ľudí a 895 zamestnávateľov na Slovensku. Prieskum zisťoval u mladých ľudí ich pripravenosť na trh práce, ako aj správnosť výberu štúdia. U zamestnávateľov sa sústredil na zistenie postojov zamestnávateľských subjektov k zamestnávaniu mladých ľudí vo veku od 15-25 rokov či na prezentáciu ich skúseností so zamestnávaním mladých.
     Súčasťou konferencie bude taktiež panelová diskusia nadväzujúca na odborný príspevok „Zisťovanie a využívanie údajov verejnej správy pre účinné opatrenia na znižovanie nezamestnanosti mladých ľudí“. Výsledky diskusie sa stanú návrhom odporúčaní na ich konkrétne využitie v praxi.
     Podujatie organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a Národným ústavom celoživotného vzdelávania.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku