Riaditeľ ŠPÚ prijal zástupcov Klubu riaditeľov spoločnej školy

09.03.2017
     Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk dnes prijal zástupcov Klubu riaditeľov spoločnej školy (KRSS), ktorý tvoria prevažne členovia zo stredného a západného Slovenska vrátane Bratislavy. V diskusii rezonovali aktuálne témy školstva, vrátane navýšenia hodinovej dotácie pre predmet dejepis na základných školách. V tomto kontexte otvorili tému pripravenosti učiteľov na nové požiadavky pri vysvetľovaní aktuálnych tém na hodinách dejepisu, ako aj otázku exkurzií na vybrané pamätné miesta v súvislosti s obdobím rokov 1939 až 1945. Podľa riaditeľov združených v KRSS je potrebné riešiť problém solventnosti  viacerých rodičov žiakov úhradou od štátu.  Témou rokovania bol aj zastúpenie KRSS v predmetových komisiách ŠPÚ.
     „Ponúkli sme riaditeľom zastúpenie vo všetkých predmetových komisiách Štátneho pedagogického ústavu ako aj možnosť zverejniť metodické materiály na Metodickom portáli, ktorého skúšobná verzia je už spustená na našom webe. Podmienkou zverejnenia je recenzné konanie, ktorým dokumenty určené na metodický portál ŠPÚmusia prejsť“, uviedol riaditeľ ŠPÚĽ. Hajduk.
     Zástupcovia KRSS hovorili aj o požiadavke zavedenia druhého cudzieho jazyka v základných školách. Riaditeľ ŠPÚ riaditeľov škôl ubezpečil, že aj keď druhý cudzí jazyk povinný nie je, školy sa môžu rozhodnúť sami, či ho do vyučovacieho procesu v škole zaradia.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku