Rezort stanovil stropy školného za externé vysokoškolské štúdium

07.06.2013
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky určilo pre akademický rok 2014/2015 maximálne sumy školného pre externú formu štúdia.
     Maximálne školné pre externých študentov sa určuje pre prvý, druhý aj tretí stupeň štúdia, pričom jeho výška sa stanovuje špecificky. Zmenou oproti minulým rokom je tak určovanie limitov nie pre každý študijný odbor zvlášť, ale len pre podskupiny odborov. Tým sa odstráni problém, keď vysoká škola získala akreditáciu na nový študijný program, ktorý sa nenachádzal v prílohe opatrenia rezortu školstva.
     Toto opatrenie v praxi stanovuje stropy školného pre externého štúdium. Účinné bude o 1. septembra 2013, tak, aby sa vysoké školy vedeli zariadiť pri plánovaní prijímacieho konania na akademický rok 2014/2015, pričom svojim rozhodnutím môžu stanoviť nižšiu sumu školného svojim budúcim externým študentom.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku