Rezort školstva vyčlenil financie na budovanie regionálnych centier vzdelávania v najmenej rozvinutých okresoch

27.05.2019
     Sumou 30 000 eur podporí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto roku rozvojové projekty podpory budovania regionálnych centier vzdelávania v najmenej rozvinutých okresoch. Projekty tohto zamerania sa môžu uchádzať o finančný príspevok z rezortu školstva vôbec po prvýkrát.
     Cieľom výzvy je podpora budovania regionálnych  centier vzdelávania v rámci stredných odborných škôl v súlade s cieľmi akčných plánov najmenej rozvinutých okresov podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov. Podporovanými oblasťami sú zabezpečenie odborného vzdelávania a prípravy modernými technologickými zariadeniami a didaktickými prostriedkami a vzdelávanie učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy.
     Žiadateľmi môžu byť zriaďovatelia stredných odborných škôl sídliacich v okresoch, ktoré majú ku dňu vyhlásenia tejto výzvy (26. apríl 2019) schválené akčné plány podľa zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov.
     Maximálna výška účelových finančných prostriedkov prideľovaných ministerstvom pre jeden rozvojový projekt je 4 000 eur. Spoluúčasť žiadateľa je stanovená na úrovni minimálne 40 % z požadovanej sumy.
     Žiadosť spolu s prílohami podľa výzvy predkladá oprávnený žiadateľ na predpísanom formulári (1 originál písomne + elektronická verzia na CD) na adresu príslušného okresného úradu v sídle kraja. Konečný termín na predloženie žiadostí je 31. máj 2019 (rozhoduje dátum prijatia na prezenčnej pečiatke v podateľni).
     Podrobné informácie o výzve spolu s potrebnými formulármi nájdete na stránke ministerstva školstva - http://www.minedu.sk/podpora-budovania-regionalnych-centier-vzdelavania-v-najmenej-rozvinutych-okresoch-na-rok-2019/.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku