Rezort školstva predstavil návrh novely vysokoškolského zákona

29.09.2011

    „Novelu zákona o vysokých školách sme pripravovali s úmyslom zvýšiť kvalitu vysokoškolského štúdia a zároveň znižovať informačnú nerovnosť,“ povedal dnes na tlačovej konferencii minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca. Na stretnutí predstavil novinárom najdôležitejšie zmeny, ktoré by mali byť zakomponované do pripravovanej novely predloženej v týchto dňoch do medzirezortného pripomienkového konania.
     Novela zavádza vnútorný systém hodnotenia kvality založený na medzinárodne akceptovaných princípoch. Za jej vypracovanie bude zodpovedná príslušná vysoká škola, ktorá bude mať povinnosť výsledky hodnotenia zverejniť. Externé hodnotenie kvality bude úlohou dvojkomorovej akreditačnej agentúry, tvoriť ju bude Rada agentúry a Akreditačná komisia. Jej členovia sa budú môcť zúčastňovať na kontrole vzdelávacieho, ako aj skúšobného procesu. Rušiť sa bude klasifikácia vysokých škôl na tri kategórie a namiesto študijných programov sa akreditácia bude udeľovať študijným odborom, ktorých je podstatne menej.
     Zlepšiť kvalitu vysokých škôl by malo aj zavedenie minimálnych kritérií na udelenie vedecko-pedagogických titulov a po novom na obsadenie funkcie docenta alebo profesora nebude nevyhnutné mať konkrétny titul. V týchto prípadoch budú však musieť vysoké školy pri obsadzovaní funkčných miest docentov a profesorov uplatňovať kritériá zodpovedajúce na udelenie príslušných titulov.
     Za účelom znižovania informačnej nerovnosti bude pre verejnosť dostupný register vysokých škôl, register študijných odborov a študijných programov spolu so zoznamom vyučujúcich, ako aj register zamestnancov. Ten poskytne komplexné údaje o pracovnom pomere vyučujúcich vrátane rozsahu ich úväzku.
     Podľa novely zákona sa za študijné programy uskutočňované v cudzom jazyku bude môcť vyberať školné aj v dennej forme štúdia, a to za podmienky, že niektorá verejná vysoká škola poskytuje štúdium v danom študijnom odbore a stupni aj v slovenskom jazyku. Okrem toho sa zjednoduší vyhodnocovanie prekročenia štandardnej dĺžky štúdia, keď sa do úvahy bude brať len štúdium uskutočnené pred nástupom do akademického roka.
     Nová právna úprava počíta aj s možnosťou odoberania podvodne získaných titulov na základe rozhodnutia súdu. Ten bude môcť vyhlásiť štúdium za neplatné, ak zistí, že absolvent nesplnil podmienky na riadne ukončenie štúdia. Následne rektor školy titul odoberie.
     Financovanie výskumu na súkromných vysokých školách sa bude uskutočňovať za rovnakých podmienok ako na verejných vysokých školách. Novinkou tiež bude, že kladné vyjadrenie žiadosti akreditačnej agentúry na pôsobenie súkromnej vysokej škole nebude pre vyjadrenie ministra ani rozhodnutie vlády záväzné.
Fotogaléria

Videozáznam z tlačovej konferencie

Bratislava 29. september 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku