Reakcia MŠVVaŠ SR na vyjadrenia poslanca NR SR Miroslava Beblavého k predkladaniu žiadostí o stimuly na výskum a vývoj

31.10.2013
     V súvislosti so zavádzajúcimi vyjadreniami poslanca NR SR Miroslava Beblavého k prideľovaniu stimulov na výskum a vývoj prinášame vecné a faktické informácie, ktorými chceme uviesť tieto tvrdenia na pravú mieru.
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR uverejnilo Oznámenie o predkladaní žiadostí o stimuly na výskum a vývoj (VaV) na základe Uznesenia vlády SR č. 227 z  15. mája 2013 k dokumentu „Opatrenia v hospodárskej politike na podporu hospodárskeho rastu“ s cieľom urýchliť rozvoj priemyslu a ostatných odvetví národného hospodárstva SR.
     Na podporu VaV formou stimulov bolo zverejnených 6 tematicky orientovaných prioritných oblastí, ktorých súčasťou je riešenie projektu aplikovaného výskumu, v ktorých má Slovenská repubublika najväčšiu koncentráciu vedecko-výskumnej kapacity a zároveň vytvorené podmienky na priamu aplikáciu výsledkov výskumu a vývoja do praxe. Ďalším cieľom bolo vytvoriť podmienky na prepojenie výskumu a vývoja s prioritnými aktivitami v rámci Dunajskej stratégie.
     Žiadosť o stimuly, ktorej súčasťou je projekt výskumu a vývoja, mohol predložiť každý podnikateľský subjekt spĺňajúci zákonom stanovené povinnosti, pričom každý projekt musel mať jasné kvalitatívne parametre. V ďalšom procese bola každá žiadosť podrobená kvalitatívnemu hodnoteniu, ktoré vyústilo do komplexného hodnotenia a návrhu rozhodnutia.
     Keďže ako príklad problematickej výzvy uviedol poslanec Beblavý tú na projekt „Vývoj technologického zariadenia pre spracovanie komunálneho odpadu pre energetické účely“, chceme podčiarknuť nasledovné skutočnosti:
     Vzhľadom na fakt, že v súčasnom období sa likvidácia zmesového komunálneho odpadu rieši vo veľkej miere skládkovaním a skládky sa postupne zapĺňajú, je reálny predpoklad, že v blízkej dobe nebudú už kapacitne schopné vyhovieť a bude potrebné vybudovanie nových skládok. Ich prevádzka výrazne ovplyvňuje kvalitu života obyvateľov v priľahlých územiach, ako aj životného prostredia. Výskumno-vývojové činnosti v oblasti zhodnocovania komunálneho odpadu pre výrobu elektrickej a tepelnej energie majú preto obrovský spoločenský význam. Slovensko má tak jedinečnú šancu stať sa jednotkou v spracovaní, separácií a zhodnotení komunálneho odpadu zavedením progresívnych a ekologických metód, ktoré by nás ako štát zviditeľnili a prispeli by k skvalitneniu životného prostredia pre budúce generácie.
     Obsahom  podaného  projektu  výskumu a vývoja v rámci žiadosti o stimuly na VaV „Vývoj technologického zariadenia pre spracovanie komunálneho odpadu pre energetické účely“ je výskum a vývoj zameraný na návrh technologického komplexu, ktorý zabezpečí zhodnocovanie komunálneho odpadu, vrátane jeho separácie, splyňovania, následnej výroby elektrickej a tepelnej energie s oddeľovaním biomasy a jej následným spracovaním bez potreby dodatočných zdrojov energie na spracovanie odpadu.
     Technologický komplex bude navrhnutý tak, aby bol energeticky úplne nezávislý a navyše vyrábal elektrickú energiu do elektrickej siete ako výsledok obnoviteľnej energie.
     Žiadateľ o stimuly disponuje čiastkovými výsledkami v oblasti výskumu technológie splyňovania zhmotnené a ochránené v prihláškach  patentov a prihláškach úžitkových vzorov.   Súčasne spolufinancuje projekt z vlastných zdrojov s jednoznačným cieľom jeho úspešnej realizácie.
     Kvalitu a užitočnosť projektu posúdili štyria nezávislí experti, z toho jeden zo zahraničia, a komisia vymenovaná ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR na posudzovanie žiadostí o stimuly na VaV.  Zodpovedný riešiteľ projektu je osobnosť uznávaná vedeckou komunitou v danej oblasti doma i v zahraničí.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku