Reakcia MŠVVaŠ SR na tendenčné informácie zverejnené v denníku Sme o výsledkoch auditu

06.08.2013
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR chce uviesť na pravú mieru tendenčné a manipulačné podsúvanie informácií, ktoré dnes zverejnil denník Sme v článku „Audit potvrdil šafárenie“ a „Kažimír Čaploviča nezachránil“.
     Ide o tendenčné a manipulačné podsúvanie informácií, nakoľko výsledky auditu sú v uvedených článkoch interpretované svojsky s jediným cieľom, a to osobným atakom voči vedeniu ministerstva. Dôkazom toho je aj svojská interpretácia v tých oblastiach, v ktorých pre rezort platia prísne protokolárne pravidlá.
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tejto veci už vykonalo organizačné a personálne zmeny, prijalo opatrenia na odstránenie príčin ich vzniku a taktiež bol prijatý nový systém vnútornej kontroly, aby sa v budúcnosti podobné prípady neopakovali.
     V prípade objednávky kvetov išlo, tak ako ministerstvo uvádzalo už v minulosti, o dary školám, pričom audit konštatoval, že nebol správny postup ich odovzdania a neúmyselné pochybenie technického charakteru. Po vykonanom audite a prijatí opatrení bolo zabránené nesprávnemu účtovaniu.
     Zároveň chceme zdôrazniť, že audit sa týkal troch rokov a troch ministrov školstva a práve minister Dušan Čaplovič vyvodil v prípade zlyhaní personálnu zodpovednosť. Okrem toho chceme pripomenúť, že ak by predchádzajúci ministri – Eugen Jurzyca a Ján Mikolaj v minulosti prijali podobne striktné pravidlá, súčasný audit by mal iné výsledky.
     Dôkazom toho, že redaktor denníka Sme ignoruje fakty auditu, je skutočnosť, že nehovorí o nedostatkoch súvisiacich s predchádzajúcimi vedeniami ministerstva, kde sú konštatované závažné porušenia finančnej disciplíny napríklad v prípade rekonštrukcie parkovacej plochy, kotolne a garáží v roku 2011 v hodnote 131 035,87 eur, čo tvorí približne 57 % vytýkanej sumy. Závažným pochybením v uvedenom období bolo aj nevydanie príkazu ministra na vykonanie inventarizácie majetku za rok 2011, a to sú len niektoré prípady.
     Neobjektívnosť, povrchnosť, nekomplexné a zavádzajúce spracovanie príspevku o výsledkoch auditu je nielen prejavom tendenčnosti, ale aj neúcty k čitateľom.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku