Reakcia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na údajný eurofondový škandál

26.11.2018
     Rezort školstva reaguje na zavádzajúce informácie médií o údajnom škandále na rezorte školstva a obvinenia poslankyne Veroniky Remišovej.
 
     „Odmietam vyjadrenia pani Remišovej a Denníka N. Sú založené na neznalosti problematiky a špecifík jednotlivých výziev. Je smutné, že poslanci na základe nepravdivých a neoverených informácií zbytočne škandalizujú oblasť eurofondov, čo neprispieva ku zvýšeniu ich čerpania všetkými oprávnenými subjektami na Slovensku. Mohlo by ich zaujímať, že ako prejav uznania kvality systému už Európska komisia oficiálne zrušila varovný list, ktorým boli v minulosti výzvy OPVaI na Slovensku zablokované“ – konštatovala ministerka školstva Martina Lubyová.
     Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila dňa 13. novembra výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti dopravných prostriedkov pre 21. storočie a 16.novembra 2018 štyri výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu výskumno-vývojových kapacít v 4 doménach inteligentnej špecializácie- Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie, Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel, Potraviny a životné prostredie a Priemysel pre 21. storočie. Info na: https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/.
     Médiá poukazovali na krátku lehotu na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok - napríklad pri výzve na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti priemyslu išlo podľa denníka N o stredu 21. novembra.  Ministerstvo uvádza, že lehota na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je stanovovaná individuálne podľa zamerania výzvy.
     Výzvy sú zároveň otvorené, majú viacero termínov podávania žiadostí a dátum uzavretia každej výzvy je do vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov stanovenej vo výzve. Žiadatelia, teda Slovenská akadémia vied, verejné výskumné inštitúcie a sektor štátnych a verejných vysokých škôl môžu podávať projekty do vyčerpania stanovenej alokácie. Tvrdenia, že žiadatelia mali na podávanie žiadostí 5 dní je preto nepravdivé.
     Pri výzvach na podporu výskumno-vývojových kapacít sa ministerstvo zároveň zameralo na včasné informovanie potenciálnych žiadateľov. Medializované informácie, že podmienky sa dozvedeli žiadatelia až vo chvíli, keď sú výzvy na žiadosti zverejnené, je nepravdivá.
     Zámer vyhlásiť predmetných 5 výziev bol zverejnený v Indikatívnom harmonograme výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na kalendárny rok 2018, verzia 2 schválenom 10. septembra 2018.  Konsolidované zámery výziev boli predmetom schvaľovania Radou Výskumnej agentúry a Stálou komisiou Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie pre implementáciu RIS3. Výzvy zároveň získali podporné stanovisko Európskej komisie.
     Taktiež prebiehala komunikácia a poskytovanie informácií potenciálnym žiadateľom prostredníctvom Okrúhlych stolov, ktoré sa uskutočnili dňa 23. 10. 2018 a 12. 11. 2018.

http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/podujatia/podujatia-archiv/okruhly-stol/26-okruhly-stol-pre-potencialnych-ziadatelov-vyziev-na-podporu-vyskumno-vyvojovych-kapacit

http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/podujatia/podujatia-archiv/okruhly-stol/28-okruhly-stol-ku-konceptu-vyziev-na-podporu-vyskumno-vyvojovych-kapacit

     Samotné žiadosti o nenávratný finančný príspevok v predmetných výzvach nepredstavujú písanie nových projektov, ako napríklad žiadosti vo výzvach na Dlhodobý strategický výskum (DSV). Sú zamerané na prefinancovanie mzdových výdavkov za už existujúci výskum v oblasti špecializácií domén RIS3, ktoré naň boli vynaložené. Umožňujeme tým slovenským výskumníkom ešte viac dofinancovať personálne náklady. Koncepcia operačného programu Výskum a inovácie je v súčasnosti viac zameraná na personálne výdavky s cieľom podporiť tzv. mäkké náklady, najmä ľudské zdroje, o čom MŠVVŠ informovalo už aj pri vyhlasovaní výziev DSV.
     Zároveň s cieľom zjednodušiť potenciálnym žiadateľom prípravu žiadostí o nenávratný finančný príspevok bola ministerstvom vypracovaná a zverejnená metodická pomôcka „Pomôcka - Vzorový projekt pre žiadateľov o NFP  k výzvam na podporu výskumno-vývojových kapacít“:

https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/metodicke-dokumenty-v-gescii-va/metodické-pomôcky/

https://www.opvai.sk/media/100260/pomôcka-vzorový-projekt.zip

     Vďaka intenzívnej komunikácii (ku dňu 23.11.2018) bolo v systéme ITMS podaných jedenásť žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v celkovej hodnote viac ako 25,6 mil. eur a ďalších 19 sme evidovali v stave rozpracovania. Ministerstvo preto pripravuje navýšenie finančných prostriedkov na zverejnené výzvy s cieľom uspokojiť veľký dopyt žiadateľov.
     K celkovým výsledkom výzvy sa rezort školstva vyjadrí o 3 týždne.
 
 
 
 
 
 
 
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku