Rada Výskumnej agentúry schválila kľúčové dokumenty pre vyhlasovanie nových výziev

27.02.2018
     Vo štvrtok 22. februára sa za účasti nového vedenia Výskumnej agentúry (VA) uskutočnilo tretie zasadnutie Rady Výskumnej agentúry pod vedením ministerky školstva ako predsedníčky Rady VA.
     Predmetom rokovania bolo viacero zásadných dokumentov, ktoré sú potrebné pre vyhlásenie nových dopytovo orientovaných výziev na podporu výskumných projektov z operačného programu Výskum a inovácie (OPVaI).
     Členovia Rady VA diskutovali o pripravovaných zámeroch výziev na dopytovo orientované projekty, konkrétne výziev zameraných na podporu prestížnych teamingových výskumných centier, o zámeroch vyzvaní národných projektov a indikatívnom harmonograme výziev na rok 2018. Súčasťou programu stretnutia  boli aj nové hodnotiace a výberové kritériá a výzva na odborných hodnotiteľov pre výzvy na teamingové centrá, ktoré boli vypracované v súlade s novými princípmi. Cieľom bolo minimalizovať subjektívne prvky v hodnotení projektov a výrazne zvýšiť kvalitu hodnotiteľov. Zaznelo viacero prínosných pripomienok z praxe, ktoré Rada na zasadnutí akceptovala. Po odbornej diskusii boli všetky dokumenty odsúhlasené, čo je základným predpokladom pre ďalší schvaľovací proces dokumentov.
     „Som rád, že členovia dospeli spoločne ku konsenzu a dokumenty schválili, je to dobrý odrazový mostík pre posun k vyhlasovaniu výziev, následnej implementácii a najmä k čerpaniu prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja“, uviedol generálny riaditeľ VA Stanislav Sipko.
     Spoločným cieľom Európskej komisie, riadiaceho orgánu - MŠVVaŠ SR, VA, akademickej a podnikateľskej obce je čo najskoršie vyhlasovanie výziev. Schválenie uvedených dokumentov Radou VA bolo z hľadiska reštartu implementácie v rámci OPVaI nevyhnutným kľúčovým krokom.
     Generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ (MŠVVaŠ SR) Rastislav Igliar, ktorý viedol rokovanie, v závere ocenil profesionálny prístup členov Rady VA a avizoval, že ďalšie rokovanie Rady VA sa uskutoční v polovici marca 2018. Jeho predmetom bude najmä diskusia a schvaľovanie finálnych konsolidovaných zámerov výziev ďalších dopytovo orientovaných výziev tak, aby mohli byť samotné výzvy vyhlásené v čo najkratšom možnom termíne.
 
Ďalšie informácie k operačnému programu Výskum a inovácie je možné nájsť na webovom sídle www.opvai.sk a na www.vyskumnaagentura.sk.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku