Rada EÚ v Bruseli rokovala o spájaní európskych univerzít či inkluzívnom vzdelávaní

Európske univerzity, inkluzívne vzdelávanie aj športová diplomacia boli na programe zasadnutia Rady pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport, ktorá sa uskutočnila v dňoch 17. – 18. mája 2021 v Bruseli. Slovensko na podujatí reprezentovala veľvyslankyňa Mária Malová, zástupkyňa stálej predstaviteľky Slovenskej republiky pri Európskej únii.

minister školstva Branislav Gröhling

Rada Európskej únie na zasadnutí pod portugalským predsedníctvom prijala závery k iniciatíve „Európske univerzity“. Ide o ďalší krok k vytvoreniu siete aliancií univerzít v EÚ, v rámci ktorých budú mať študenti, zamestnanci a výskumní pracovníci možnosť sa voľne pohybovať za účelom štúdia a výskumu, prípadne získavať akademické tituly kombináciou štúdia na viacerých školách v rôznych krajinách EÚ. Cieľom iniciatívy je posilniť konkurencieschopnosť európskych univerzít vo svete, naplno sa má rozvinúť v programovom období 2021 - 2027. Rada v záveroch vyzvala členské štáty a Európsku komisiu, aby na podporu rozvoja „Európskych univerzít“ využili všetky dostupné možnosti financovania ako Erasmus+, Horizont Európa, štrukturálne fondy či Plán obnovy a odolnosti. O priebežných výsledkoch iniciatívy má Európska komisia informovať do konca roka 2021.

Zástupcovia členských krajín na zasadnutí tiež diskutovali o programe transformácie európskeho vysokoškolského vzdelávania či úlohe vysokoškolského vzdelávania ako hnacej sily zmien zameraných na digitálnu a zelenú transformáciu.

Rada tiež prijala závery o rovnosti a inklúzii vo vzdelávaní a odbornej príprave s cieľom podporiť úspech vo vzdelávaní pre všetkých. Dokument hodnotí dosiahnutý pokrok v oblasti znižovania predčasného ukončenia školskej dochádzky či zvyšovania účasti na predškolskej výchove. Rada vyzvala členské štáty aj Komisiu k spolupráci pri vytváraní politík zameraných na podporu inkluzívneho vzdelávania pre všetkých, ktoré by malo zahŕňať aj opatrenia na podporu učiteľov či na predchádzanie sociálnemu vylúčeniu.

Ministri a zástupcovia členských krajín na zasadnutí prijali závery o posilnení viacúrovňového riadenia pri podpore účasti mladých ľudí na rozhodovacích procesoch. Cieľom je zabezpečiť, aby všetci mladí ľudia mali rovnaké príležitosti zapájať sa a posilniť svoje postavenie, pokiaľ ide o relevantné rozhodovacie procesy. Dokument uznáva, že mladí ľudia patria medzi tých, ktorí boli najviac postihnutí krízou spojenou s COVID-19. Zároveň však podčiarkuje úlohu mladých v rámci pokrízovej obnovy, digitálnej a zelenej transformácie, a zdôrazňuje ich účasť na tvorbe politík, ktoré budú mať vplyv na ich budúcnosť. Rada následne zvýraznila úlohu nedávno spustenej Konferencie o budúcnosti Európy, do ktorej by sa malo zapojiť čo najviac mladých, aby vyjadrili svoje názory na smerovanie a priority EÚ.

V oblasti športu Rada prijala závery o športovej inovácii, v ktorej vyzýva na podporu projektov v oblasti športových inovácií. Záver rokovania Rady pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport patril športovej diplomacii, ktorá sa počas slovenského predsedníctva Rady v roku 2016 stala súčasťou európskej politiky v oblasti športu. Takmer všetky delegácie členských krajín podporili rozvoj jednotnej európskej stratégie k športovej diplomacii. Medzi prioritné oblasti a nástroje stratégie by mali patriť napríklad boj proti ovplyvňovaniu zápasov či organizácia významných športových podujatí na európskom kontinente.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky