Prvých 100 dní na rezorte školstva v znamení modernizácie

12.07.2012

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič hodnotí prvých 100 dní na rezorte školstva ako obdobie nielen tvrdej práce, ale aj nepríjemných zistení.
    
Ministra školstva po nástupe na rezort najviac zaskočil fakt, že je potrebné „riešiť až toľko vnútorných a vonkajších problémov, najmä s cieľom nastolenia poriadku, profesionality, skvalitňovania vzdelávania a vedeckovýskumného procesu, meškajúcej legislatívy a absolútnej nepripravenosti v oblasti prípravy koncepcií týkajúcich sa vzdelávania, vysokého školstva, vedy a výskumu, ako aj športu a politiky mládeže."
     Kľúčovou prioritou ministra školstva je modernizácia celého vzdelávacieho systému, ktorá potrebuje nielen odvahu, ale aj vecnú diskusiu a permanentný dialóg. Práve preto minister zriadil školskú štvorpartitu ako platformu na otvorený dialóg a spoluprácu s kľúčovými aktérmi, ktorí školstvo vnímajú ako prípravu na povolanie a uplatnenie absolventov na trhu práce v odbore, ktorému sa venovali počas svojho štúdia, a nie výchovou a vzdelávaním pre úrady práce.   
     Podľa ministra Dušana Čaploviča prvých sto dní bolo obdobím pomenovania problémov a konštruktívnych návrhov na pozitívne zmeny. Rezort za toto obdobie spustil elektronickú aukciu na nákup chýbajúcich reformných učebníc, novelizoval vyhlášku o poskytovaní sociálnych štipendií, vytvoril model transparentného financovania centier voľného času a pripravil viaceré novelizácie zákonov, ktoré sledujú najmä kvalitu vzdelávania - pre deti, žiakov a študentov.  
     V internetovom priestore bola spustená mapa úspešných projektov realizovaných v rámci dvoch operačných programov, ako aj Informačný systém pre šport. Tiež boli naštartované veľké projekty technologických centier v SR v rámci Operačného programu Výskum a vývoj. 
     Minister v priebehu prvých 100 dní nepodporil vznik súkromnej vysokej školy. Naopak, podporil zriadenie prestížneho vysunutého nemeckého vysokoškolského pracoviska, ktoré bude na Slovensku ponúkať výučbu v nemeckom jazyku pre študentov zo Slovenska a susedných štátov. Ide o Geotheho Uni.
     Vo vláde bol schválený Akčný plán politiky mládeže na roky 2012 - 2013, ktorého ambíciou je prepojiť vzdelávanie s podmienkami trhu práce, podporiť mobilitu mladých ľudí, ich dialóg so samosprávou i štátnou správou, vytvárať podmienky pre uplatňovanie rozvojových programov a projektov v oblasti vzdelávania. Vláda SR tiež schválila tri novely zákonov, ktoré sledujú sprísnenie podmienok prijímania na stredné školy, sprehľadnenie financovania záujmových aktivít pre deti a spružnenie systému celoživotného vzdelávania. Rezort v pripomienkovom konaní predstavil novelu vysokoškolského zákona, ktorá bude v najbližšej dobe prerokovaná na zasadnutí vlády a v parlamente. Navrhované zmeny majú za cieľ zvyšovanie kultúry a kvality poskytovania vysokoškolského vzdelávania na vysokých školách. Novela navrhuje zmeny vo vzťahu ku kompetenciám vysokých škôl a právomociam Akreditačnej komisie.

Michal Kaliňák
hovorca ministra

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku