Prvé zasadnutie Národného fóra pre celoživotné poradenstvo

16.07.2014
      Národný ústav celoživotného vzdelávania obnovil prvým stretnutím 14. júla 2014 v sídle ústavu na Tomášikovej 4 v Bratislave fungovanie Fóra pre celoživotné poradenstvo. Dôvodom, pre ktorý sa rozhodlo 21 zástupcov MŠVVaŠ SR, MPSVaR SR, UPSVAR a inštitúcií zasadnúť je vytvorenie spolupráce pri tvorbe systému celoživotného poradenstva v Slovenskej republike, prostredníctvom ktorého sa zvýši informovanosť širokej verejnosti o príležitostiach, získavaní kvalifikácii, zručností a uplatnenia kompetencii na trhu práce. Pomocou vytvorenia kvalifikovanej poradenskej činnosti počnúc základnou školou až po nezamestnaných a zamestnaných dospelých budú môcť jednotlivci robiť informované rozhodnutia ako správne využiť nadobudnuté vedomosti a kompetencie na trhu práce. Tým sa naplnia aj potreby trhu práce, teda zamestnávateľov.
     Kľúčovým aktom sa stala spolupráca MŠVVaŠ SR a MPSVaR SR, ktoré tak oficiálnou formou komunikácie prepoja svoje úlohy a ciele v rámci nastavovania systému celoživotného poradenstva.
      Postupy Národného fóra budú v súlade s krokmi a odporúčaniami siete politík celoživotného poradenstva ELGPN (Európsky nástroj pre tvorbu politík CŽP), ktorého členom je aj Slovenská republika. Práca národného fóra v súlade s odporúčaniami ELGPN výrazne prispeje k nastavovaniu a zhodnocovaniu aktuálneho stavu systému celoživotného poradenstva.
 
Eva Brázdilová
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku