Projekt WATER v IUVENTE

19.10.2018
     IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže privítala na svojej pôde účastníkov projektu WATER, ktorý v rámci 2. medzinárodnej mobility žiakov a učiteľov v programe Erasmus+ školské partnerstvá, otvorili na Sliači. Medzinárodný projekt spája 3 krajiny z V4 – Česko, Poľsko a Slovensko.
    
Projekt reaguje na Stratégiu Európa 2020 a z nej vyplývajúcu aktuálnu Koncepciu na ochranu vodných zdrojov Európy z dielne Európskej komisie, ktorá pripomína význam vody ako kľúčového prírodného zdroja a uznáva vodu za rastúci spoločenský problém a prioritnú oblasť inovácie. Projekt rieši aj viacero súčastí Stratégie SR pre mládež na roky 2014-2020: zdravie a zdravý životný štýl, vzdelávanie, zamestnanosť, tvorivosť aj participáciu a prepája teoretické poznatky s praktickými zručnosťami, umožňuje nadviazanie cezhraničných kontaktov, poznávanie multikultúrnych reálií a zdieľanie osvedčených skúseností.
     Dvojročný projekt realizujú tri základné školy – Základná škola Andreja Sládkoviča Sliač, Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Powstańców Wielkopolskich v Mielżyne a Základná škola Přimda, ktoré už v minulosti rozvíjali svoju spoluprácu prostredníctvom eTwinningu – internetového portálu na spoluprácu učiteľov a žiakov z celej Európy.
     Cieľovou skupinou projektových aktivít sú najmä žiaci 2. stupňa základnej školy – ich rozvoj cez neformálne vzdelávanie, zážitkovú pedagogiku, aktivizujúce metódy a prierezové medzipredmetové vzťahy.
     Riaditeľ školy a autor projektu Róbert Borbély povedal o výnimočnosti rozvíjajúceho sa partnerstva troch škôl a priateľstva troch národov: „Nestáva sa často, že jedna téma dokáže za pomerne krátky čas spojiť a spriateliť tri rôzne krajiny, rovnako sa nestáva často, že sa projekt podarí, úspešne napreduje a že v ňom všetci zúčastnení nachádzajú zmysel, a tiež, že jedna školská aktivita dokáže spojiť mnohých pedagógov, žiakov, rodičov i miestnu komunitu. A nám sa to našťastie podarilo“.
     Nakoľko je spoločným prvkom projektu voda vo všetkých svojich podobách v rôznych vedných oblastiach a životných situáciách, ani IUVENTA nemohla inak - privítala svojich hostí pitnou vodou a drobnými darčekmi.
     Po úvodnom slove zástupkyne generálneho riaditeľa IUVENTY Aleny Minns, ktorá predstavila žiakom i učiteľom misiu IUVENTY, jej činnosť a jednotlivé odbory, žiaci v priestoroch Malého divadla na oplátku porozprávali prítomným o svojom projekte. Následne mali možnosť preveriť svoje vedomosti a zasúťažiť si vo všeobecných otázkach o Erasmus+ a vyhrať vecné ceny.
     Na záver stretnutia zástupca Národnej agentúry Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu informoval účastníkov projektu o novom programe EÚ - Európskom zbore solidarity, ktorý ponúka mladým ľuďom príležitosť vykonávať dobrovoľnícku činnosť alebo aktivity vo svojej krajine či v zahraničí na projektoch, ktoré prispievajú k posilneniu súdržnosti, solidarity, demokracie, aktívnemu občianstvu a podpore inklúzie v Európe. 
     Projektové aktivity nekončia zahraničnými mobilitami, ale pokračujú tvorivou projektovou činnosťou v samotných školách. Program Erasmus+ tak opäť preukázal svoju životaschopnosť a opodstatnenosť v školských podmienkach so značným potenciálom ďalej sa rozvíjať cez Erasmus+ pre mládež a šport v podobe mládežníckych výmen a zapojenia sa do programu Európsky zbor solidarity.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku