Projekt jazykového vzdelávania učiteľov bude pokračovať

15.12.2010

     Napriek problémom s financovaním zo štrukturálnych fondov EÚ má Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR záujem naďalej pokračovať v realizácii národného projektu Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách.
     Problémy financovania celého projektu súvisia najmä so závermi kontroly Úradu pre verejné obstarávanie, ktorá sa uskutočnila v období od 11. decembra 2009 do 7. mája 2010 a týkala sa nadlimitnej zákazky na vzdelávacie služby pre tento projekt. V rámci záverov kontroly skonštatoval Úrad pre verejné obstarávanie zásadné porušenie legislatívy SR, pričom tieto závery potvrdil aj audit Európskej komisie.
     Nové vedenie ministerstva školstva považuje projekt vzdelávania učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov za veľmi dôležitý, keďže jazyková vybavenosť absolventov základných a stredných škôl je jednou z jeho priorít. Preto je rozhodnuté v ňom pokračovať a hľadá adekvátne riešenia, aby neboli ohrozené výstupy projektu.

Bratislava 15. december 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku