Prof. Ján Turňa je laureátom ceny European Projects Awards

07.10.2014
     Prof. Ján Turňa, generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR je osobnosťou, ktorá prispela k rozvoju Európskej únie v programovacom období 2007 – 2013. Cenu 4. ročníka European Projects Awards mu udelí European Project Association (EPA) počas slávnostného odovzdávania cien v priestoroch Európskeho parlamentu v Bruseli zajtra 8. októbra 2014.
     European Project Association (EPA) si dala zacieľ vyzdvihnúť v rámci Európskej únie osobnosti, ktoré realizujú projekty financované Európskou komisiou s pozitívnym vplyvom na špecifickú komunitu, územie alebo sektor.
     Na podporu rastu povedomia európskej spoločnosti o pozitívnych dopadoch európskych projektov a na zvýšenie účasti v iniciatívach, ktoré sú inovatívne a užitočné pre spoločnosť, bola uskutočnená kampaň s názvom Čo robíš ... pre lepšiu spoločnosť?
     EPA ocenila výnimočný prínos prof. Jána Turňu k rozvoju EÚ prostredníctvom realizácie europrojektov a národných projektov zameraných na budovanie a prevádzku komplexných informačných systémov a ďalších aktivít pre podporu vedy, výskumu, vývoja a vzdelávania.
     „Slovensko má veľa šikovných odborníkov, ktorí svojou prácou prispievajú k úspešnej realizácii európskych či dokonca svetových projektov. Som veľmi rád a touto cestou gratulujem i profesorovi Turňovi a jeho tímu za prínos a dosiahnuté výsledky v oblasti podpory vedy, výskumu, vývoja a vzdelávania“, pridáva sa k zajtrajšej gratulácii minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Pellegrini.
     Medzi úspešnými projektmi, ktoré sa realizovali v programovacom období 2007-2013, sú aj projekty unikátne v európskom aj celosvetovom meradle. Takým je napr. projekt SK ANTIPLAG, ktorý sa stal jedným z víťazov súťaže Európska cena za inováciu vo verejnej správe vyhlásenej Európskou komisiou.
     Ide o antiplagiátorský systém kontrolujúci originalitu piatich druhov prác - bakalárskych, diplomových, dizertačných, rigoróznych a habilitačných. Projekt zabezpečuje ich sústreďovanie v centrálnom registri záverečných prác, pričom originalitu každej z nich porovnáva s prácami uloženými v centrálnom registri, ako aj s ďalšími dokumentmi, predovšetkým z vybraných internetových zdrojov.
     CVTI SR je aktuálne riešiteľom ôsmich národných projektov. Šesť z nich je realizovaných v rámci OP Výskum a vývoj a dva v rámci OP Vzdelávanie. Generálny riaditeľ Ján Turňa pôsobí vo svojej funkcii siedmy rok, pričom realizácia spomínaných projektov sa začala práve s jeho nástupom do pozície generálneho riaditeľa CVTI SR.  
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku