Príprava zasadnutia medzirezortnej expertnej skupiny pre finančnú gramotnosť

22.10.2018
     So zástupcami Metodicko-pedagogického centra, Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania, Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a Štátneho pedagogického ústavu sa minulý týždeň stretol štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák v súvislosti s blížiacim sa zasadnutím Medzirezortnej expertnej skupiny implementácie stratégie finančného vzdelávania a manažmentu osobných financií.
     Na stretnutí predstavitelia jednotlivých priamo riadených organizácii rezortu zhodnotili svoje aktivity za obdobie 6/2016 - 8/2018 súvisiace s implementáciu vzdelávania zameraného na podporu rozvoja finančnej gramotnosti vo formálnom i neformálnom vzdelávaní, ako aj ďalšie strategické ciele s víziou do roku 2021. Prezentované boli aj zistenia z inšpekčnej činnosti Štátnej školskej inšpekcie v šk. roku 2016/2017 zameranej na stav a úroveň rozvíjania finančnej gramotnosti a tiež pozitívne informácie o záujme škôl zapájať sa do programu cvičných firiem, ktorý spolu s pani Horeckou predstavil aj riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Michal Němec.
     Všetky tieto informácie budú cenným podkladom k najbližšiemu rokovaniu expertnej skupiny, na ktorom sa zúčastnia aj zástupcovia nadácií, ktoré vo vlastnej réžií realizujú programy na zvýšenie finančnej gramotnosti žiakov na školách, a školy, ktoré úspešne realizovali projekty v rámci výzvy na podanie žiadosti o rozvojový projekt na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu.
     Návrh stratégie vzdelávania vo finančnej oblasti a manažmentu osobných financií schválila vláda SR už v júli 2008. Na zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich z tohto materiálu minister školstva následne schválil Štatút Medzirezortnej expertnej skupiny implementácie stratégie finančného vzdelávania a manažmentu osobných financií ako svojho poradného orgánu.
     Jedným z aktuálnych výstupov medzirezortnej expertnej skupiny je už tretia aktualizovaná verzia Národného štandardu finančnej gramotnosti, verzia 1.2, platná od 1. septembra 2017 a k nej vytvorená a aktualizovaná Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl s účinnosťou od 1. septembra 2018. Na aktualizácii uvedených materiálov sa svojimi podkladmi podieľali členovia Medzirezortnej expertnej skupinypre finančnú gramotnosť. Táto expertná skupina už s týmto novým názvom je poradným orgánom ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pri plnení úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 25 zo 14. januára 2015 k Aktualizovanej správe o stave vzdelávania zameraného na podporu rozvoja finančnej gramotnosti.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku