Príprava výročnej správy o hospodárení verejnej vysokej školy za rok 2011

Výročné správy o hospodárení verejnej vysokej školy sa spracúvajú podľa smernice č. 46/2011 z 19. septembra 2011, ktorou sa určuje forma a termín predkladania výročnej správy o činnosti vysokej školy a výročnej správy o hospodárení vysokej školy.

Priložené súbory obsahujú aktualizovaný obsah (osnovu) k výročnej správe za rok 2011 a tabuľky.

Termín na predloženie výročnej správy o hospodární verejnej vysokej školy za rok 2011 je 20. apríla 2012 v elektronickej forme a do 31. mája 2012 sa predkladá výtlačok výročnej správy o hospodárení.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku