Príležitosť pre vysoké školy a Slovenskú akadémiu vied získať finančné prostriedky z OP Vzdelávanie

22.12.2011

     Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) vyhlásila v tomto roku poslednú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Ide o výzvu z operačného programu Vzdelávanie, opatrenie 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti určenú vysokým školám a Slovenskej akadémii vied.
    
Projekty predložené v rámci výzvy sa môžu zamerať na skvalitnenie študijných programov vysokých škôl, zefektívnenie správy a manažmentu vysokých škôl, podporu rozvoja ľudských zdrojov vo výskume a vývoji, medzinárodnú spoluprácu medzi vysokými školami, organizáciami výskumu a vývoja a súkromným sektorom na národnej i medzinárodnej úrovni.
     Vysoké školy z verejného, štátneho alebo súkromného sektora a Slovenská akadémia vied, vrátane jednotlivých ústavov SAV, sa môžu uchádzať o nenávratný finančný príspevok v minimálnej výške 500 tisíc eur a v maximálnej výške 2  milióny eur. Celková výška finančnej pomoci vyčlenená na túto výzvu z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu predstavuje 50 miliónov eur. Verejné a súkromné vysoké školy sa budú podieľať na oprávnených výdavkoch projektu vlastnými zdrojmi vo výške minimálne 5%. Štátne vysoké školy a Slovenská akadémia vied dostanú nenávratný finančný príspevok vo výške 100%. V rámci tejto výzvy je možné poskytnúť pomoc na rozvoj všetkých regiónov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Žiadatelia môžu zasielať svoje projekty do 27. februára 2012 na adresu ASFEU.
     Úplné znenie výzvy je zverejnené na internetovej stránke www.asfeu.sk, na ktorej sú zároveň dostupné aj kontakty na regionálne informačné kancelárie ASFEU. Kancelárie sa nachádzajú v mestách Bratislava, Žilina, Zvolen a Košice a poskytujú odborné poradenstvo nielen k podmienkam aktuálnej výzvy, ale aj k ďalším možnostiam čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ.

Bratislava 22. december 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku