Prijímacie skúšky na stredných školách

04.05.2012

     V pondelok 14. mája a vo štvrtok 17. mája 2012, sa uskutočnia prijímacie skúšky na stredné školy. Tie by chceli prijať vyše 84 000 žiakov, vrátane 4 252 v prípade osemročných gymnázií. V poslednom ročníku základnej školy je v tomto školskom roku necelých 44 000 deviatakov.
     Najviac žiakov plánujú prijať stredné školy tradične v Prešovskom kraji (takmer 15 300), najmenej v Trenčianskom kraji (niečo vyše 7 400). Spomedzi typov škôl nahlásili základné školy najväčší záujem žiakov o 4-ročné gymnáziá (vyše 18 600 prihlášok), obchodné akadémie (7 454), SOŠ obchodu a služieb (6 298) a stredné odborné školy (SOŠ) technické (4 358). Vyplýva to zo štatistík ÚIPŠ - Školského výpočtového strediska Michalovce.
     Prijímaciu skúšku píšu uchádzači na väčšine škôl z matematiky a slovenského jazyka a literatúry, na odborných školách môžu podľa zamerania overovať vedomosti aj z iných predmetov (napr. fyzika, chémia, prírodopis, cudzie jazyky). Riaditeľ strednej školy pri rozhodovaní o prijatí zohľadní, úspešnosť uchádzača o štúdium pri riešení predmetovej olympiády vrátane víťazstva v nej, pričom olympiáda musí súvisieť s odborom vzdelávania, o ktorý sa uchádza. Pri prijímaní na štúdium sa tiež prihliada na úspešnosť uchádzača v celoslovenskom testovaní žiakov deviatych ročníkov základných škôl.
     Výsledky prijímacích skúšok musí škola zverejniť do troch dní odo dňa konania druhého termínu na výveske školy. Do 6. júna 2012 riaditeľ školy zverejní oznam o uskutočnení prípadného druhého kola prijímacích skúšok. Jeho termín je stanovený na 19. júna 2012.

Michal Kaliňák
hovorca

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku