Prezentácia rezortu školstva na pôde OSN

29.06.2017
     Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová sa dňa 28. júna 2017 zúčastnila na podujatí o vzdelávaní na vysokej úrovni v sídle OSN v New Yorku - „High - Level SDG Action Event – EDUCATION“.
     Udalosť organizovaná predsedom Valného zhromaždenia OSN Petrom Thomsonom z Fidži bola zameraná na globálnu diskusiu o implementácii cieľa trvalo udržateľného rozvoja č. 4 Agendy 2030 - Zabezpečiť inkluzívne, spravodlivé a kvalitné vzdelávanie a podporovať celoživotné vzdelávacie príležitosti pre všetkých.
     V rámci svojho vystúpenia Oľga Nachtmannová zdôraznila spoločnú zodpovednosť medzinárodného spoločenstva za rýchlu a efektívnu implementáciu 4. cieľa pre udržateľný rozvoj (SDG4). Zároveň vyzdvihla dôležitosť politickej vôle v procese implementácie SDG4 a v tomto smere uviedla Slovensko ako nasledovaniahodný príklad.
     „Slovensko aj naďalej pokračuje v úsilí zahrnúť Vzdelávanie pre globálne občianstvo (Global Citizenship Education) a Vzdelávanie o programoch o udržateľnom rozvoji (Education for Sustainable Development Programs) do svojich školských osnov v súlade s pokrokom rokovaní medzi MŠVVaŠ SR a Sektorom UNESCO pre vzdelávanie.“  
     V rámci uvedeného podujatia OSN sa štátna tajomníčka stretla s generálnou riaditeľkou UNESCO Irinou Bokovou, ako aj s námestníkom UNESCO pre vzdelávanie Qianom Tangom. Počas ich bilaterálneho rozhovoru pripomenula vôľu slovenskej vlády spolupracovať s UNESCO na skvalitnení národných školských osnov a podpory celoživotného vzdelávania v záujme naplnenia rozvojovej agendy do r. 2030. Zároveň Oľga Nachtmannová podčiarkla aktuálnosť tejto spolupráce vzhľadom na prebiehajúcu reformu školstva SR a zdôraznila taktiež záujem SR spolupracovať s UNESCO na prevencii proti násilnému extrémizmu.
     Implementáciu UNESCO stratégie Vzdelávanie o udržateľnom rozvoji do školských osnov presadzuje aktuálny predseda Valného zhromaždenia OSN Peter Thompson, ktorý na jeseň 2016 oslovil prezidenta Andreja Kisku listom s výzvou zaviesť uvedený program do osnov na všetkých stupňoch. Vzdelávanie pre globálne občianstvo je iniciatívou predošlého Generálneho tajomníka OSN Ban-Ki-Moona a jeho súčasťou by bolo aj vzdelávanie o Svetovom dedičstve. UNESCO vyvinulo konkrétne nástroje na implementáciu týchto programov v špecifických národných podmienkach a je pripravené asistovať Slovensku pri ich zavedení do praxe.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku