Prevencia prejavov extrémizmu a výchova k demokratickému občianstvu na školách

25.01.2017
     Pracovné stretnutie expertov na tému prevencie extrémizmu inicioval štátny tajomník MŠVVaŠ SR Peter Krajňák. Viac ako 20 odborníkov zo školstva, politiky, kultúrneho života, historikov i predstaviteľov občianskych združení a mimovládneho sektora včera diskutovalo o tom, prečo prejavy extrémizmu silnejú, čo je ich príčinou a ako sa im dá zabrániť. Viacerí sa zhodli na tom, že jednou z príčin je aj neznalosť dejín. Žiaci nepoznajú našu históriu, najmä moderné dejiny.
     „Na to, aby sme eliminovali takéto prejavy, je potrebné aj u mládeže budovať  prirodzené vlastenectvo,“ konštatoval minister školstva Peter Plavčan a dodal, že je veľmi podstatné ukázať spôsob, ako vychovávať deti v boji proti extrémizmu nielen v škole, ale aj mimo školy.
          Dôležitosť pracovného stretnutia zdôraznil aj štátny tajomník Peter Krajňák: Ide o vážnu tému, nemožno zatvárať oči pred tým, čo sa deje“. 
     Experti na tému extrémizmu poukázali na to, že žiakom a študentom chýba kritické myslenie, nevidia historické súvislosti a ide aj o problém hodnotovej orientácie.
     Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk v tejto súvislosti pripomenul, že treba posilniť aj výchovu k ľudským právam. Eva Frišová, riaditeľka RP MPC BA, konštatovala, že máme málo kvalitných učiteľov občianskej náuky a treba prehĺbiť možnosti vzdelávania pre pedagogických pracovníkov.  
      Účastníci sa zhodli na tom, že je potrebné  vypracovať metodické materiály zamerané na prevenciu extrémizmu, antisemitizmu, xenofóbie a ostatných foriem intolerancie, ktoré budú vychádzať z poznatkov humanistickej psychológie, modernej sociálnej psychológie a modernej psychológie osobnosti.
     Experti budú v diskusii pokračovať, navrhované opatrenia  prekonzultujú a zhodnotia na ďalšom pracovnom stretnutí.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku