Prepájanie vzdelávania s praxou

23.06.2014
     Za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča sa dnes v Bratislave uskutočnilo 11. zasadnutie Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu.
     Zástupcovia rezortov hospodárstva, dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, kultúry a životného prostredia predložili na prerokovanie odvetvové koncepcie odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolaní a odborných činností v uvedených oblastiach. Tie umožnia posúdiť potreby a mieru uplatnenia sa absolventov stredných škôl v jednotlivých odboroch.
     Predmetom rokovania boli taktiež aktuálne informácie o analýzach a prognózach trhu práce, ako aj o uplatnení absolventov stredných škôl na trhu práce podľa jednotlivých krajov, stredných škôl, študijných odborov a učebných odborov.
     Účastníci zasadnutia sa zaoberali aj materiálom Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, ktorého zámerom je poskytnúť informáciu o zosúladení výstupov a cieľov národných projektov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy podľa požiadaviek zamestnávateľov.
     V rámci zasadnutia rady ocenil minister školstva Dušan Čaplovič Veľkou medailou sv. Gorazda viceprezidenta Združenia automobilového priemyslu SR Júliusa Hrona.
     Rada vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu je poradným orgánom vlády Slovenskej republiky v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Posudzuje najmä strategické a koncepčné dokumenty v oblasti odborného vzdelávania v nadväznosti na hospodárske a sociálne potreby Slovenska.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku