Prehľad finančnej podpory na vysokoškolské štúdium v minulom roku

04.12.2012
     Takmer 25 mil. eur vyplatili v roku 2011 na sociálne štipendiá verejné vysoké školy.  K 31. decembru 2011 boli poskytnuté 16 828 študentom, čo predstavuje oproti roku 2010 nárast o 921 poberateľov. Na súkromných vysokých školách poberalo k rovnakému dátumu štipendium 929 študentov, ktorým bolo vyplatené  v celkovej výške 1 004 538 eur.
     Podpora študentov pokračovala aj prostredníctvom motivačných štipendií, keď rezort školstva na tento účel poskytol vysokým školám dotáciu v sume 6 844 050 eur (z toho 432 950 eur súkromným vysokým školám). Vysoké školy však poskytli svojim študentom štipendiá taktiež z vlastných zdrojov, a to v celkovej sume 908 359 eur (z toho 86 515 eur súkromné vysoké školy). Ich poberateľmi bolo 3 163 študentov.
     Z Výročnej správy o stave vysokého školstva za rok 2011 ďalej vyplýva, že ministerstvom školstva bola v roku 2011 poskytnutá dotácia na ubytovanie študentov vo výške viac ako 17,5 mil. eur. Odvodená bola od kapacity študentského domova s pevne stanoveným príspevkom na lôžko, ktorého výška závisela od veku ubytovacieho zariadenia. Priemerná ročná dotácia na lôžko študenta tak bola 367 eur.
     Dotované zo štátneho rozpočtu boli taktiež stravovacie služby, a to formou príspevku na dve vydané jedlá denne študentom v dennej forme štúdia. Celková výška poskytnutých dotácií na stravovanie študentov v roku 2011 dosiahla úroveň takmer 5 mil. eur.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku