Predčitateľská gramotnosť v podmienkach materskej školy

18.05.2015
     Pod týmto názvom pripravuje Metodicko-pedagogické centrum, detašované pracovisko Žilina, odborný seminár pre učiteľov predprimárneho vzdelávania zameraný na využívanie metód a foriem rozvoja predčitateľskej gramotnosti priamo v edukačnom procese. Podujatie sa uskutoční 25. mája 2015 v Žiline.
     Seminár ponúkne prezentáciu aktivít zameraných na rozvoj predčitateľskej gramotnosti detí v materskej škole s aplikáciou metód lona, ranného odkazu, slovnej banky, spoločného čítania, pojmového mapovania a tvorby kníh s prediktabilným textom.
     Seminár chce aktualizovať a prehĺbiť vedomosti učiteľov predprimárneho vzdelávania v oblasti predčitateľskej gramotnosti detí predškolského veku s dôrazom na možnosti rôzneho uplatnenia metód a foriem rozvoja gramotnosti v edukačnej praxi.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku