Predbežná kontrola formálnej správnosti žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre základné školy v rámci výzvy operačného programu Vzdelávanie

16.05.2011

     Od zajtra 17. mája až do 31. mája 2011 si môžu žiadatelia o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci výzvy „Inovovanie obsahu a metód vzdelávania pre základné školy" vybrať termín a miesto osobnej konzultácie za účelom vykonania predbežnej kontroly formálnej správnosti predkladanej žiadosti. Urobiť tak môžu prostredníctvom elektronického rezervačného systému, ktorý je sprístupnený na stránke www.asfeu.sk. Formálnu kontrolu žiadostí budú vykonávať zamestnanci Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU), ktorá výzvu vyhlásila, a to vo všetkých jej regionálnych kanceláriách - Bratislava, Košice, Zvolen, Žilina. Počet konzultácií je obmedzený na jednu návštevu žiadateľa, a to s časovým limitom 90 minút. Za prítomnosti žiadateľa bude po formálnej stránke skontrolovaný formulár žiadosti o NFP a všetky jej povinné prílohy. Kontakty na jednotlivé regionálne kancelárie sú k dispozícii na internetovej stránke ASFEU v časti kontakt miesta, RIK - regionálne informačné kancelárie.
     Projekty predložené v rámci vyhlásenej výzvy s kódom OPV-2011/1.1/06-SORO môžu byť zamerané na tvorbu a využitie nových učebných materiálov a didaktických prostriedkov vo výučbe cudzieho jazyka s dôrazom na anglický jazyk, podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov, inovovanie metód vzdelávania s dôrazom na zavádzanie digitálneho vyučovania, ako aj zvyšovanie jazykových a digitálnych zručností a zručností metakognitívnych stratégií pre získanie čitateľských zručností pedagogických zamestnancov. Oprávnenú cieľovú skupinu tvoria pedagogickí zamestnanci a žiaci základných škôl a špeciálnych základných škôl.
     Miestom realizácie projektu môže byť celé územie SR, s výnimkou Bratislavského kraja. Dĺžka trvania projektu musí byť v rozpätí 18 až 24 mesiacov. Na výzvu je vyčlenená finančná pomoc 25 miliónov eur, pričom minimálna výška NFP na jeden projekt je stanovená na 100 000 eur a maximálna na 400 000 eur.
     Kompletné informácie o predmetnej výzve sú k dispozícii na internetovej stránke www.asfeu.sk pod operačným programom Vzdelávanie v časti Aktuálne výzvy.

Bratislava 16. máj 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku