Pracovné stretnutie k projektu vyučovania slovenského jazyka v školách s VJM

21.12.2016
     Za účasti poslanca NR SR Pétera Vörösa sa v Štátnom pedagogickom ústave konal workshop zástupcov ministerstva školstva, Metodicko - pedagogického centra a ŠPÚ k národnému projektu Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským.
     Hlavnou témou rokovania bol návrh harmonogramu hlavných úloh Štátneho pedagogického ústavu  v rámci tohto projektu na rok 2017. 
     „Najdôležitejšie je spojiť viaceré činnosti  zainteresovaných inštitúcií, predovšetkým MPC a ŠPÚ, ale aj ministerstva školstva, aby celý proces postupoval plynulo vo všetkých fázach, teda pri tvorbe metodických listov, ich overovaní, realizácii workshopov pre učiteľov, ako aj sledovaní a hodnotení efefektivity realizácie metodického modelu tak, aby finálna verzia modelu vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským bola v roku 2020 úspešne overená a aplikovaná v praxi“, uviedol riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk.
     Zástupcovia zainteresovaných inštitúcií sa dohodli na ďalšom postupe a konkrétnom časovom harmonograme činností súvisiacich s národným projektom v roku 2017 a rámcových termínoch pre rok 2018.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku