Pracovné stretnutie k napĺňaniu akčného plánu v Kežmarku pod záštitou štátneho tajomníka Petra Krajňáka

31.05.2016
     V nadväznosti na Akčný plán rozvoja okresu Kežmarok sa vo štvrtok 26. mája 2016 konalo v priestoroch Okresného úradu v Kežmarku pracovné stretnutie k plneniu vládneho uznesenia. Kežmarok je prvým z dvanástich najmenej rozvinutých okresov, kde sa začínajú napĺňať podľa uznesenia vlády akčné plány.
     „Cieľom stretnutia bolo zamerať sa na proces diagnostiky a rediagnostiky detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v regióne Kežmarok s cieľom zvýšiť ich úspešnosť pri dosahovaní vzdelávacích výsledkov“, zhrnul zámer stretnutia štátny tajomník Peter Krajňák, pod ktorého záštitou sa stretnutie konalo.
      Diskusiu za účasti Antona Marcinčina, splnomocnenca vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov, Stanislava Cinu z regionálnej kancelárie splnomocnenca vlády pre rómske komunity, Aleny Kopányiovej z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, Romany Kanovskej z Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania, Danky Kapucianovej z Metodicko-pedagogického centra i ďalších predstaviteľov z centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, členov Kežmarskej rozvojovej rady, predstaviteľov mesta Kežmarok, zorganizovalo ministerstvo školstva, aby oboznámilo zainteresovaných s problematikou a smerovaním procesu diagnostiky a rediagnostiky na Slovensku.
     „V okrese Kežmarok navštevuje základnú či strednú školu 11 384 detí. Až 66% žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia navštevujúcich základné školy je zaradených do špeciálnej školy či triedy“, povedal Vladimír Dočkal z VÚDPaPu a predstavil pilotný model procesu diagnostiky a rediagnostiky detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (zo sociálne znevýhodneného prostredia a detí a žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia)s následným poskytovaním pedagogickej, špeciálnopedagogickej a psychologickej podpory deťom, pre ktoré bude potrebná, v záujme zvýšenia ich úspešnosti pri dosahovaní vzdelávacích výsledkov v podmienkach inkluzívneho vzdelávania.
     Rovnako Romana Kanovská z NÚCEMu informovala, že práve žiaci z okresov charakteristických vysokou mierou sociálneho znevýhodnenia dosiahli výsledok horší ako národný priemer v celoplošných testovaniach a zdôraznila, že „NÚCEM pripravuje projekt Inkluzívnej školy, ktorý poskytne spätnú väzbu učiteľom, riaditeľom, odborným zamestnancom škôl so zámerom zvyšovať úroveň žiakov triedy najmä v oblastiach čitateľskej a matematickej gramotnosti, no na druhej strane i zavedie stimulačné aktivity smerom k žiakom tak, aby prichádzalo k zlepšeniu ich zručností a vzdelávacích výsledkov“.
     Do konca júna plánuje ministerstvo školstva v nadväznosti na Akčný plán rozvoja okresu Kežmarok zorganizovať stretnutie s riaditeľmi škôl v danom okrese.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku