Poznanie vlastnej minulosti a zdravé vlastenectvo je nevyhnutnou podmienkou úspešnosti prevencie pred extrémizmom

01.02.2017

     Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk spolu so zástupcami Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov diskutovali o vzdelávacích aktivitách pre učiteľov a žiakov základných a stredných škôl, ktoré by boli účinnou prevenciou proti extrémizmu mladej generácie Slovákov.
     Na zasadaní Ústrednej komisie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov pre prácu s učiteľmi, ženami a mládežou, rozšírenom o predsedov komisií oblastných organizácií SZPB sa diskutujúci zhodli na nevyhnutnosti vrátiť sa k pravidelným besedám, kvízom, diskusiám a iným formám oboznamovania pedagogickej verejnosti  najmä o období rokov  1938 až 1945.
     „ŠPÚ zodpovedá za obsahovú stránku vzdelávania najmä v základných a stredných školách a v tejto súvislosti sme dohodli s SZPB veľmi praktickú spoluprácu s cieľom podchytiť našich žiakov už od skorého veku, aby si vnútorne osvojili  skutočné ľudské hodnoty a dokázali ich pretaviť do ich praktických postojov a konania. Je to nevyhnutné preto, aby sme zabránili prejavom extrémizmu už v ich zárodku tým, že žiaci dokážu rozlišovať, čo je dobré, ľudské a naopak, čo nám všetkým môže ublížiť“, povedal riaditeľ  Hajduk.
      Štátny pedagogický ústav podporí aktivity SZPB, ako sú besedy, konferencie, diskusie s učiteľmi,  ale aj súťaž pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií „Medzníky druhej svetovej vojny“. ŠPÚ podporí propagáciu tejto súťaže v Aktualitách na svojej webovej stránke, ako aj na webe rezortu školstva.
     „Poznanie vlastnej minulosti a zdravé vlastenectvo je nevyhnutnou podmienkou úspešnosti prevencie pred extrémizmom, preto podporíme praktické aktivity Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v jednotlivých krajoch Slovenska. Som presvedčený, že prostredníctvom tém, ako je SNP, 2. svetová vojna na Slovensku a vo svete, odboj v regiónoch Slovenska sa budú šíriť medzi ľuďmi pozitívne hodnoty, ktoré nám sprostredkúvajú významné udalosti a osobnosti našich národných dejín“, uzavrel  Ľudovít Hajduk.
     ŠPÚ a SZPB budú spolupracovať prostredníctvom predmetových komisií aj na zdokonaľovaní obsahovej náplne občianskej výchovy, etiky, dejepisu a vlastivedy v základných školách pri objasňovaní zložitých období našich národných dejín, akými boli napríklad odboj a Slovenské národné povstanie. ŠPÚ pomôže SZPB s odbornými a metodickými materiálmi pre učiteľov a na svojom metodickom portáli bude zverejňovať  metodické materiály a odporúčania pracovnej komisie SZPB. Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu tiež prisľúbil kooperáciu pri realizovaní výstavy „Fašizmus 21. storočia“, ktorú pripravuje Slovenský zväz protifašistických bojovníkov v tomto roku.
 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku