Postoje banskobystrickej župy ignorujú platné pravidlá

13.02.2014
     Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja adresoval rezortu školstva otvorený list, v ktorom spochybňuje platné pravidlá a zaužívané postupy. Tieto vyjadrenia ignorujú všeobecne známe fakty, ktoré sú zaužívané ostatných sedem rokov. 
     Schvaľovanie nenávratných finančných príspevkov prebieha vždy v súlade s podmienkami konkrétnej výzvy. V prvej fáze je súčasťou Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) medzi povinnými prílohami čestné vyhlásenie o tom, že „organizácia má zabezpečené zdroje na spolufinancovanie projektu“. Následne pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP predkladá každý subjekt doklad o disponibilite finančných prostriedkov – vlastných zdrojov. Tento doklad môže mať niektorú z troch foriem. A to buď  formu uznesenia zastupiteľstva, prípadne potvrdenie komerčnej banky alebo výpisu z účtu. V prípade predloženia výpisu z účtu Agentúra MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) neoveruje a ani nemá kompetencie overovať  pôvod týchto financií (napr. či ide o úver, pôžičku, spolufinancovanie od zriaďovateľa alebo dary, sponzorské príspevky a pod.), ako ani ich časovú disponibilitu na účte žiadateľa v priebehu realizácie projektu.
     Otázka účelovej viazanosti prostriedkov a  rozpočtových pravidiel medzi školami a ich zriaďovateľom (v tomto prípade BBSK) je v plnej zodpovednosti a kompetencii týchto subjektov. Preto musíme konštatovať, že postoje Banskobystrického samosprávneho kraja boli tvorené pri absencii kľúčových informácií a poznatkov veci.
     ASFEU nesúhlasí s tvrdením, že schválenie NFP pre školy v Banskobystrickom kraji bolo neoprávnené, rovnako nedošlo k pochybeniam v iných samosprávnych krajoch. Implementácia štrukturálnych fondov prebieha prostredníctvom ASFEU v zmysle jej úloh a povinností vyplývajúcich z programového obdobia 2007-2013.
     Naďalej trváme na tom, že úspešné školy nemožno trestať. V plnej miere budeme rešpektovať rozhodnutie Banskobystrického samosprávneho kraja.
 
            Michal Kaliňák
            hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku