Postdoktorandské štúdium by podporilo vedecký výskum a znížilo nezamestnanosť absolventov

29.10.2013
     Postdoktorandské štúdium bude jednou z oblastí, ktorou sa chce ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu zaoberať pri príprave nového vysokoškolského zákona.
     Konferenciu zorganizovala Asociácia doktorandov Slovenska v dňoch 24. – 25. 10. 2013 v Trnave v budove Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity.
     Na konferencii sa zúčastnilo 115 doktorandov z celého Slovenska. Počas dvoch dní mali možnosť diskutovať so zástupcami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, vysokých škôl či organizácií pre medzinárodnú spoluprácu.
     „Do popredia sa dostali prioritne otázky okolo postavenia doktoranda v spoločnosti, povinný pracovný čas, neúmerná záťaž doktoranda počas štúdia, nedostatok financií na pokrytie konferenčných či cestovných nákladov. Konferenciu považujem z hľadiska skvalitňovania III. stupňa vysokoškolského štúdia za veľmi prínosnú. Potvrdila, že téma doktorandského štúdia si vyžaduje zvýšenú pozornosť,“ hovorí Veronika Trstianska, predsedníčka Asociácie doktorandov Slovenska.
     Účastníci konferencie dostali prísľub zo strany ministerstva, že pri príprave nového zákona o VŠ sa bude zaoberať aj postdoktorandským štúdium. Študenti a vedenie rezortu sa zhodli v tom, že možnosť postdoktorandského štúdia by výrazným spôsobom dopomohla ku skvalitneniu vedeckého výskumu na Slovensku. Práve študenti III. stupňa štúdia sú vzhľadom na svoje dosiahnuté vedomosti a zručnosti dôležitými  členmi vedeckých tímov na vysokých školách. Rovnako by takáto podpora podstdoktorandského štúdia prispela k zníženiu počtu  nezamestnaných absolventov III. stupňa vysokoškolského štúdia.
     Na konferencii doktorandi hovorili aj o mobilitách, súčasnom stave vedy a výskumu na Slovensku, o vplyve univerzitného výskumu na prax a o pripravovanom novom zákone o VŠ.
     Dôležitou súčasťou programu konferencie bola diskusia, v rámci ktorej sa doktorandi mohli pýtať na problémy, ktoré ich počas štúdia najviac zaťažujú. Jednalo sa prevažne o nedostatok financií, absencia možnosti zapojenia sa do projektov, nevyplácanie štipendia počas štúdia, zastarané vybavenie laboratórií, cestovanie bez možnosti nárokovania na študentskú zľavu. Výstupom z konferencie bude zborník, ktorého súčasťou budú príspevky od hostí a nastolené problémy doktorandského štúdia s návrhmi a odporúčaniami na zlepšenie. Zborník bude vydaný koncom roka 2013.
 
PhDr. Trstianska Veronika, PhD.
Predsedníčka Asociácie doktorandov Slovenska (ADS)
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku